Redovisning av kompletterande analys av Slopade anslutningsavgifter för havsbaserad vindkraft

Energimyndigheten avrapporterade den 15 juni regeringsuppdraget om att genomföra en fördjupad analys gällande statsstödsregler och samhällsekonomiska konsekvenser av slopade anslutningsavgifter till havsbaserad vindkraft.

Utredningen är ett tilläggsuppdrag till Energimyndighetens rapport Slopade anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft (ER 2018:06) och konstaterar att slopade anslutningsavgifter troligtvis inte är förenliga med EUs statsstödsregler. Den samhällsekonomiska analysen visar vidare att ett stöd till havsbaserad vindkraft skulle kunna medföra relativt stora snedvridande effekter på marknaden framförallt genom en utträngning av landbaserad vindkraft. Systemkostnaderna beräknas även kunna bli relativt stora samtidigt som det inte går att identifiera något marknadsmisslyckande som motiverar ett stöd till specifikt havsbaserad vindkraft.