Så får kommunerna del av den nya vindkraftspremien

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att fördela 70 miljoner kronor per år i vindkraftspremier till Sveriges kommuner. Premien baseras på hur mycket ny vindkraft som togs i drift i kommunen under föregående år.

För att få del av vindkraftspremien behöver kommuner inte göra någon ansökan, men det är viktigt att kommunerna lämnar in samt kontrollerar vissa uppgifter i tid för att vara säkra på att de får ta del av den del av stödet de är berättigade till.

Bidraget fördelas till de kommuner där nya vindkraftverk har tagits i drift under föregående år, om elproduktionen vid vindkraftsanläggningen är godkänd för elcertifikat. Bidragsbeloppet beräknas genom att de medel som avsatts till bidraget divideras med det totala antalet MW installerad effekt ny vindkraft som tagits i drift i landets samtliga kommuner under föregående år.

Bidraget betalas ut året efter det år som den nya vindkraften tagits i drift, dock senast 31 mars 2018.

Varje kommun behöver göra följande under februari:

Lämna in rätt uppgifter: För att vi ska kunna göra utbetalningarna behöver varje kommun lämna in de uppgifter som behövs, som till exempel bankgironummer. Mer information om detta skickas ut till varje kommun via mail från Energimyndigheten. Håll utkik!

Kontrollera att anläggningarna i er kommun finns med: Fördelningen utgår från antalet godkända anläggningar i elcertifikatsystemet. Eftersom Energimyndigheten inte har kännedom om anläggningar som togs i drift under 2017 om de inte lämnat in ansökan till elcertifikatsystemet, är det viktigt att kommunerna själva kontrollerar att anläggningar i deras kommun finns med.

Detta kontrolleras i listan över godkända anläggningar.

Filtrera på Energislag (kolumn I - välj vind) samt Vid ansökan angivet drifttagningsdatum (kolumn N - välj rätt kalenderår). På detta sätt kan du se vilka vindkraftverk som blivit godkända.

Vid felaktig information eller om något saknas kan kommunerna ta kontakt med ansvarig för vindkraftsanläggningen och påminna dem om att de måste få anläggningen godkänd i elcertifikatsystemet för att stödet till kommunen ska betalas ut.

För mer information, kontakta:

Kristina Eriksson, handläggare Energimyndigheten
016-542 06 41, kristina....@energimyndigheten.se

 


Fler nyheter