Så ska Gotland visa vägen i energiomställningen

Det är fullt möjligt att skapa ett hållbart och robust energisystem på Gotland med hjälp av bland annat ökad produktion av förnybar el och ökad elektrifiering i flera sektorer. Men det kräver mycket arbete och ännu mer samarbete. Det visar Energimyndighetens förstudie som idag presenterades i Visby.

Läs förstudien Smart och förnybart energisystem på Gotland

Smart och förnybart energisystem på Gotland

Vår förstudie om hur Gotland kan bli en pilot i omställningen till ett hållbart energisystem i Sverige.

Läs förstudien Smart och förnybart energisystem på Gotland

 

I dag presenterade Energimyndigheten förstudien om hur Gotland ska kunna bli pilotregion i arbetet med att ställa om Sverige till ett helt förnybart energisystem.

– Förstudien visar att det är fullt möjligt att skapa ett hållbart och samtidigt robust energisystem på Gotland, men det kommer att kräva nya tekniker, nya affärsmodeller, nya regelverk, och inte minst ett stort samarbete mellan det privata, det offentliga, och de enskilda medborgarna, säger Energimyndighetens tf generaldirektör Zofia Lublin.

I förstudien lämnas flera olika förslag på åtgärder med fokus på elsystemet.

Några av förslagen:

  • Innovation och implementering av nya tekniker för ökad produktion av förnybar el, bland annat genom att se över möjligheterna till storskalig energilagring
  • Ökad elektrifiering inom flera sektorer för att ersätta fossila bränslen, inklusive byggnads-, industri-, transport- och jordbrukssektorerna
  • Utveckling av regelverk och marknadsdesign för att stötta marknadsaktörer att testa ny teknik och nya affärsmodeller
  • Skapa ett Energicentrum på Gotland för att stärka lokal förankring och långsiktiga samarbeten

– Uppdraget har varit utmanande och komplext, och samtidigt väldigt angeläget. Vi har kommit långt i och med förstudien, men det är en början på ett långsiktigt arbete som kommer att kräva engagemang, kunskap och samarbete mellan näringsliv, medborgare och offentliga aktörer, säger Mattias Eriksson, direktör för strategiska frågor vid Energimyndigheten och ansvarig för regeringsuppdraget om Gotland, och fortsätter:

– I förstudien har vi även bett regeringen om ett kompletterande uppdrag för att precisera finansiering av åtgärderna och resursbehovet. Det blir ett viktigt nästa steg för att göra Gotland till en pilot i energiomställningen

Förstudien Smart och förnybart energisystem på Gotland

Om uppdraget

Energimyndigheten fick i uppdrag från regeringen att ta fram en förstudie om hur Gotland kan göras till en pilot i omställningen till ett förnybart energisystem i Sverige. I förstudien ska myndigheten ta fram en plan på vilka åtgärder som bedöms vara nödvändiga och hur det fortsatta arbetet bör läggas upp, samt beskriva vilka aktörer som skulle ansvara för de föreslagna åtgärderna.

För mer information:

Mattias Eriksson, Energimyndigheten, telefon 016-544 21 73

Energimyndighetens presstjänst, telefon 016-544 23 99

 

Sammanfattning

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en förstudie om hur Gotland kan användas som pilot i omställningen till ett smart och förnybart energisystem i Sverige.

läs mer

I förstudien ska myndigheten ta fram en plan på vilka åtgärder som bedöms vara nödvändiga för att Gotland ska kunna gå före i omställningen till ett hållbart energisystem. I förstudien ska det även finnas förslag till hur det fortsatta arbetet bör läggas upp.

Energimyndigheten anser att det är fullt möjligt att skapa ett hållbart och robust energisystem på Gotland. Gotland har goda förutsättningar för förnybar energiproduktion i form av vindresurser, soltimmar och bioresurser.

Gotland har även sedan länge varit en nod för innovation, test och kommersialisering av nya lösningar i det befintliga energisystemet. Där finns också ett starkt entreprenörsdriv och ett lokalt engagemang för energifrågor. Region Gotland och Länsstyrelsen bidrar dessutom med ambitiösa energi- och klimatmål i omställningsarbetet.

Uppdraget

Uppdraget

Energimyndighetens ambition med förstudien är att visa vad som krävs för det fortsatta arbetet med att göra Gotland till en omställningspilot. I förstudien presenteras även förslag till åtgärder som på kort och lång sikt bedöms kunna bidra till omställningen till ett hållbart energisystem på Gotland. De åtgärder som presenteras syftar till att skapa förutsättningar för innovativa, smarta och hållbara energilösningar för framtidens energisystem, snarare än att peka ut direkta tekniska lösningar eller affärsmodeller. Framtidens lösningar bör utvecklas i samverkan mellan de berörda aktörerna, eftersom både behov och tillgänglig teknik kan komma att förändras över tid. Åtgärderna som presenteras här ska därför ses som ett första steg till att skapa förutsättningar för Gotland att bli en pilot i omställningen av energisystemet.

Förslag till åtgärder som bidrar till att skapa ett hållbart energisystem på Gotland

Ny teknik krävs för att kunna öka produktionen av förnybar el

Ökad elektrifiering för att ersätta fossila bränslen, är en av flera lösningar som bidrar till att skapa ett hållbart energisystem. Idag kan inte ny storskalig elproduktion anslutas till elsystemet på Gotland på grund av tekniska begräsningar i överföringskapaciteten. Samtidigt finns det lokala ambitioner om att bygga ut den förnybara elproduktionen, därför är det prioriterat att inledningsvis hantera och försöka skapa förutsättningar för att bygga ut den förnybara elproduktionen. Energimyndigheten har därför gett Vattenfall i uppdrag att ta fram en studie om hur nyanslutning och ökad leveranssäkerhet kan möjliggöras med de befintliga kablarna, exempelvis genom teknik för storskalig energilagring. I Energimyndighetens uppdragsbeställning till Vattenfall ingår även att ta fram en färdplan för de befintliga kablarna efter 2035. Studien bör göras parallellt med en undersökning om hur resurserna för flexibilitet inom elsystemet ser ut. Syftet med arbetet är att kunna öka produktionen av förnybar el genom bättre matchning av produktion och användning av el på Gotland.

Stöd till innovation och regelutveckling

För att Gotland som pilot ska kunna gå före i utvecklingen och skapa morgondagens elsystem med mer förnybar el i både stor och liten skala så behövs ett Initiativ för innovation och regelutveckling. Initiativet ska främja utveckling av regelverk och marknadsdesign så att marknadsaktörer får möjlighet att testa ny teknik och nya affärsmodeller. Ambitionen är att initiativet ska omfatta både teoretiska studier och demonstrationsprojekt.

För transportsektorn föreslår Energimyndigheten en särskild påbyggnad till Initiativet för innovation och regelutveckling som är riktat mot elfordon. Syftet är att pröva nya regelsystem och affärsmodeller som ska öka incitamenten för att elfordon ska ersätta fossildrivna fordon. En ytterligare åtgärd för transportsektorn som föreslås är att Gotland kan bli deltagare i satsningen för Hållbar Mobilitet som ingår i Energimyndighetens innovationsplattform A Challenge from Sweden. Då flera regioner redan deltar i satsningen ger det Gotland tillgång till ett nätverk med global expertis inom transportområdet.

Även för byggnadssektorn skulle regionala aktörer kunna kopplas till en befintlig satsning inom innovationsplattformen A Challenge from Sweden, om att lagra solel i byggnader. Byggnadssektorn omfattas även av åtgärdsförslagen för elsystemet som redovisas här, både vad gäller flexibilitet och mikroproduktion av el.

Även industri- och jordbrukssektorn kan omfattas av de åtgärder som föreslås för elsystemet, transportområdet och byggnadssektorn när det gäller satsningar på ny teknik, innovation och regelutveckling.

Fortsatt satsning på kunskapsöverföring

För att kunna ställa om till ett hållbart energisystem är en grundförutsättning att aktörerna inom energisystemet har information om de hållbara teknikerna, befintliga satsningar och stöd som finns tillgängliga. Energimyndigheten föreslår därför en rad åtgärder som är kunskapshöjande och som riktas mot olika sektorer. Åtgärderna omfattar både befintliga initiativ och förlag på komplement till dessa.

Robust energiförsörjning under hela omställningen

De åtgärder som genomförs för att bidra till omställningen mot ett hållbart energisystem ska samtidigt säkerställa en robust och trygg energiförsörjning för Gotland. Detta är en aspekt som måste finnas med även när användarbehov, teknik och affärsmodeller förändras över tid och därför även som kriterium för de demoprojekt som genomförs. Som åtgärdsförslag särskilt riktade mot trygg energiförsörjning föreslår Energimyndigheten pilotprojekt för drivmedelsförsörjning och reservkraft, samt inventering av lagringsutrymme för drivmedel.

Lokal förankring är en förutsättning för omställning

För att satsningarna på Gotland som omställningspilot ska bli lyckade och få så god lokal förankring som möjligt är det avgörande att de boende på ön är delaktiga i processen. För att underlätta detta föreslås att en förstudie görs med uppdrag att etablera ett energicenter som kan fungera som en sammanhållande nod för de åtgärder som föreslås här och även vara en sammanhållande kraft i det fortsatta utvecklingsarbetet mellan aktörerna. Centret kan även fungera som en arena där exempel från omställningsarbetet kan visualisera och göras tillgängligt för relevanta företag och andra intressenter som deltar i satsningarna.

Omställningen görs gemensamt

Omställningen görs gemensamt

För att kunna genomföra en omställning krävs ett långsiktigt samarbete mellan privat och offentlig sektor samt dom enskilda drivkrafterna. Den här förstudien kan ses som en början på ett långsiktigt samarbete mellan alla relevanta aktörer. Det krävs både privata och offentliga satsningar i växelverkan. Mot denna bakgrund föreslår Energimyndigheten att regeringen ger myndigheten ett kompletterande uppdrag att precisera hur åtgärderna i denna förstudie och därefter tillkommande åtgärder kan finansieras, när åtgärderna kan genomföras och vilka resurser som behövs.

I arbetet med Gotland som pilot för energiomställning har några aktörer extra viktiga uppgifter i att koordinera arbetet och vara en sammanhållande länk i genomförandet. I uppdraget bör även ingå att precisera de resurser som exempelvis Region Gotland och Länsstyrelsen behöver för att kunna bidra i arbetet med att göra Gotland till en pilot i omställningen till ett hållbart energisystem.

Energimyndigheten bör få en koordinerade roll i genomförandet av att göra Gotland till en pilot för ett hållbart energisystem i Sverige.