Stöd till tre forskningsprojekt som kan underlätta planering av vindkraft

Energimyndigheten gör en bred satsning på forskning om planering och vindkraft. Totalt får tre projekt dela på tolv miljoner kronor. Projekten ska förbättra förutsättningarna att i planeringen göra avvägningar mellan olika intressen för en hållbar storskalig utbyggnad av vindkraften.

 

För att klara Sveriges mål om ett förnybart elsystem är det nödvändigt att hitta bra lokaliseringar för vindkraft. Fram till år 2045 behövs mellan 80 och 120 TWh ny förnybar elproduktion, och mycket kommer att utgöras av vindkraft.

– Den här forskningen kan också bli ett värdefullt bidrag till den kommande strategin för hållbar vindkraftsutbyggnad som Energimyndigheten tar fram tillsammans med Naturvårdsverket, säger Annika Nilsson, som leder uppdraget från Energimyndighetens sida.

Projekten som fått stöd 

Ulla Mörtberg, docent vid KTH, leder projektet ”Regional planering av vindkraft” som ska att utveckla metoder för en samordnad vindbruksplanering på regional nivå. Projektets resultat ska fungera som planeringsstöd för framtida översiktlig planering av vindkraft. Vindbruksplanering behöver framför allt ta hänsyn till vindresursen och infrastruktur som elnät och vägar, och samtidigt vägas samman med andra hållbarhetsaspekter. Ett användbart verktyg för detta, som kommer att användas, är flermålsanalys med hjälp av geografiska informationssystem (GIS), som utvecklas i det pågående Vind-GIS-projektet.

Dr. Olivia Langhamer på avdelningen miljösystemanalys vid Chalmers leder det andra projektet som fått stöd. Forskarna ska utveckla ett transparent verktyg för att bedöma och jämföra den samlade miljöpåverkan för olika utbyggnadsscenarier av vindkraft på land och till havs. Tyngdpunkten i verktyget är jämförandet av miljökonsekvenser, men det kommer också att utvecklas för att ta in ekonomiska, tekniska och hälsomässiga förutsättningar. Det baseras på Halpern-metoden, en vetenskapligt etablerad rumslig metod för miljöbedömning som används inom svensk havsplanering.

Det tredje projektet som beviljats stöd, har riksintresseområden som utgångspunkt och ska med fokus på vindkraft analysera möjligheter att kombinera olika typer av markanvändning. Forskarna ska ta fram kunskapsunderlag och utveckla planeringsförutsättningar och scenarier för hållbar utbyggnad av landbaserad vindkraft i förhållande till andra riksintressen på lokal, regional och nationell skala. Projektet leds av Johan Svensson, forskare vid SLU.

Mer information om projekten finns på Vindvals webbplats.