Stor satsning på vågkraftverk inspirerat av hjärtats funktioner

Energimyndigheten har beviljat CorPower Ocean AB 85 miljoner kronor i stöd för att konstruera och havstesta ett vågkraftverk i fullskala och därefter demonstrera en vågkraftspark med tre fullskaliga enheter.

CorPowers vågkraftverk består av en kompositboj som flyter på ytan förankrad mot havsbotten. Med hjälp av en elektromekanisk drivlina inuti bojen omvandlas vågenergi till elektrisk energi. Vågens vertikala och horisontella rörelse ger tillsammans en linjär rörelse i bojen, vilket omvandlas till rotation och sedan till el med hjälp av generatorer. En unik lösning styr bojens rörelse så att den hamnar i resonans med vågorna.

Tekniken har sin grund i Stig Lundbäcks arbete kring hjärtats pump- och styrfunktioner, samt 30 års forskning inom vågenergi vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim. Tester med en halvskaleboj har under senaste året genomförts vid Orkneyöarna i Skottland, där resultaten visar att tekniken kan generera fem gånger mer energi per ton vågkraftverk jämfört med tidigare känd teknik. Detta ger förutsättningar för ett konkurrenskraftigt elpris.

– Havsenergi har potential att bidra till Sveriges och Europas klimat- och miljöpolitiska mål, men också driva på ekonomisk tillväxt och skapa nya arbetstillfällen i Sverige, vilket gör det här till en riktigt spännande satsning, säger Susanne Karlsson, chef för Energimyndighetens enhet för Hållbar el.

Projektet ligger i linje med Energimyndighetens havsenergistrategi, som togs fram våren 2017. Mål för havsenergistrategin är att Sverige ska utveckla kostnadseffektiva och hållbara havsenergisystem som har potential till kommersialisering innan 2030. Projektet syftar till att CorPower ska ha certifierade och försäkringsbara vågkraftverk till försäljning efter projektets slut.

– Energimyndighetens utvärderingsprocess med allt ifrån teknikvalidering till intervjuer med våra kunder bekräftar att CorPower har en globalt ledande position inom vågkraft. Med Energimyndighetens investering har vi nu en viktig grundbult för att kommersialisera vår produkt, säger Patrik Möller, VD för CorPower.

Projektet ska pågå till och med december 2023. En rad olika platser längs europeiska atlantkusten har utvärderats för installationen, där två kandidater nu återstår – Billia Croo i Skottland samt Aguçadoura i Portugal. Beslut förväntas innan sommaren 2019.

Om havsenergi i Sverige

Sverige ligger i framkant inom havsenergibranschen, även om våg- och tidvattenresurserna till största delen finns utanför Sveriges gränser. Sverige har världsledande forskning och bland de bästa utvecklingsbolagen inom havsenergi. Med forskningsstöd bidrar Energimyndigheten till kostnadseffektiva och miljömässigt hållbara svenskutvecklade havsenergikoncept som i sin tur bidrar till omställningen mot ett globalt hållbart energisystem.