Större tekniksprång krävs för minskade utsläpp i industrin

Elektrifiering och biobaserade råvaror är två tekniker som kan minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser. För att nå nollutsläpp krävs teknikutveckling och tekniksprång. Det visar den årliga nulägesanalysen inom regeringsuppdraget Industriklivet.

Industriklivet handlar om att stödja industrin i omställningen mot minskade utsläpp. En del av regeringsuppdraget är att varje år analysera nuläget och förutsättningar vad gäller olika branschers utsläpp, deras potential till utsläppsreduktion och teknisk utveckling inom området.

Branscher med störst utsläpp

De branscher som står för störst processrelaterade utsläpp är järn- och stålindustrin, mineralindustrin (cementproduktionen), raffinaderier och kemiindustrin samt andra metallverk. Tillverkningsprocesserna och utmaningarna för att minska utsläppen skiljer sig mellan branscherna.

I vissa branscher uppstår utsläpp genom de kemiska processer som krävs för att producera varan. För att åtgärda de utsläppen måste man därför antingen utveckla nya tillverkningsprocesser eller fånga in utsläppen. För andra är utmaningen att ersätta den fossila råvaran som utgör själva grunden för produktionen.

Biobaserade råvaror

På kortare sikt är elektrifiering och ökad användning av biobaserade råvaror viktigt för att minska industrins utsläpp. I projekt kopplade till järn- och stålindustrin undersöks möjligheten att delvis ersätta fossilt kol med biobaserade bränslen.

Många processer kräver dock att bioråvaran förbehandlas för att få rätt egenskaper. Detta, tillsammans med att biomassa är en begränsad resurs, bidrar till att det inte är troligt att biobaserade råvaror kommer att ersätta de fossila helt och hållet.

Tekniksprång krävs nollutsläpp

På längre sikt behövs större tekniksprång för att minska utsläppen. För att nå dit krävs att tekniken utvecklas och testas redan idag och att regelverk och andra förutsättningar finns på plats. I projektet HYBRIT har ledande aktörer inom järn- och stålindustrin gått ihop med en stor elproducent för att utreda möjligheten att tillverka stål nästan utsläppsfritt 2045. Under 2018 har projektet övergått från förstudie till pilotfas.

Cementindustrin arbetar med att minska utsläppen på flera plan. Under 2018 utreder cementindustrin möjligheten att elektrifiera tillverkningsprocessen i projektet CemZero. Branschen bedömer dock att det inte är möjligt att uppnå nollutsläpp utan koldioxidavskiljning och lagring (CCS). CCS med inriktning på bio-CCS* kan även bidra till att Sverige når målet om negativa utsläpp efter 2045.

Om nulägesanalysen

Varje år analyserar Energimyndigheten nuläget vad gäller olika industribranschers utsläpp, deras potential till utsläppsreduktion och teknisk utveckling inom området. Resultatet presenteras i Industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser och hur de kan minskas, som avrapporteras till Miljö- och energidepartementet.

Rapporten har tagits fram med utgångspunkt i en tidigare nulägesanalys (ER 2017:4), som var en del av ett relaterat regeringsuppdrag. I den analysen konstaterades bland annat att industrin totalt sett står för en tredjedel av Sveriges utsläpp, men att ett fåtal branscher står för en stor del av industrins utsläpp och nästan alla processrelaterade.

* Bio-CCS är när man fångar in och lagrar CO2 från biogena källor.

Tll rapporten Industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser och hur de kan minskas.