Storsatsning på världsunik anläggning för fossilfritt stål

Energimyndigheten har beviljat HYBRIT, SSAB, LKAB och Vattenfalls initiativ för fossilfritt stål stöd för två pilotanläggningar. Myndigheten finansierar de två projekten med sammanlagt 528 miljoner kronor, vilket blir det största stödet i myndighetens historia.

Energimyndigheten har beslutat att ge finansiellt stöd till nästa steg av HYBRIT-initiativet för att bygga två pilotanläggningar som beräknas stå färdiga 2020. I anläggningarna ska tester utföras för att möjliggöra en uppskalning av fossilfri ståltillverkning. Den totala kostnaden för pilotfasen beräknas uppgå till 1,4 miljarder kronor. Energimyndigheten finansierar de båda projekten med sammanlagt 528 miljoner kronor och SSAB, LKAB och Vattenfall står för resterande del av finansieringen.

– Med vårt engagemang i HYBRIT-initiativet driver vi på omställningen till en fossilfri industri och ett hållbart samhälle. Dessutom bidrar vi till långsiktig konkurrenskraft för svensk järn- och stålindustri och växlar upp arbetet kring de gröna energisystemen i Sverige, säger Rémy Kolessar, chef för Energimyndighetens avdelning Forskning och Innovation.

De båda projekten ses som nästa avgörande steg för järn- och stålindustrins omställning mot minskade utsläpp av växthusgaser och av vikt för att bidra till Sveriges mål om nettonollutsläpp av växthusgaser 2045. HYBRIT-konceptet omfattar hela värdekedjan från malm till stål och bidrar inte bara till minskade utsläpp i Sverige utan leder även internationellt till minskade klimatavtryck vid ståltillverkning i och med den export som också sker.

– Försök i pilotskala är nödvändigt för att verifiera slutsatserna från småskaliga laboratorieförsök i en större skala som efterliknar den kommande industriella processen. Det ger förutsättningar att bättre förstå vad som sker i ett sammankopplat industrisystem och hur vi skapar en effektiv produktionsprocess. Det är ett kritiskt steg för att nå målet med en fossilfri ståltillverkning och alla dess miljövinster. Därför är vi väldigt glada att Energimyndigheten väljer att fortsätta stödja oss, säger Mårten Görnerup, vd för HYBRIT.

Stödet delas på två projekt

  • Pilotstudier av direktreduktion baserat på vätgas med efterföljande stålprocess – avser pilotstudier av direktreduktion av järnmalmspellets med vätgas och efterföljande nedsmältning i ljusbågsugn för stålproduktion. Studierna syftar till att utveckla ett koncept där ren vätgas utgör reduktionsmedlet vid produktion av järnsvamp från järnmalmspellets.
  • Pilotstudier av fossilfri tillverkning av järnmalmpellets – omfattar utveckling av fossilfri värmningsteknik för sintring av järnmalmspellets. Studierna syftar dels till att minska utsläppen i befintliga pelletsverk,och dels till att ta fram en ny pelletiseringsprocess.

Om stöden till HYBRIT

Projekten genomförs inom ramen för Industriklivet vilket är regeringens långsiktiga satsning om 300 miljoner kronor per år för stöd till genomgripande åtgärder för att kraftigt minska processutsläppen i industrin.

Sedan HYBRIT initierades våren 2016 har Energimyndigheten finansierat tre projekt inom initiativet, en genomförbarhetsstudie och ett forskningsprojektet med cirka 71 miljoner kronor samt ett projekt för planering och projektering av den pilotanläggning som nu får stöd och börjar byggas i juni 2018 med 9,6 miljoner kronor vilket motsvarar drygt hälften av kostnaden.