Två modeller för slopade anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft

Energimyndigheten har haft i uppdrag från regeringen att utreda på vilket sätt ett slopande av anslutningskostnaderna för havsbaserad vindkraft kan göras. Energimyndigheten har valt att titta på två olika modeller.

Den första modellen som studerats innebär att anslutningspunkten till stamnätet flyttas ut till vindkraftsparken till havs. Det innebär att Svenska kraftnät kommer att stå för planering, byggande, drift av anslutningskabeln och därmed för alla kostnader som anslutningen medför. Finansieringen av åtgärden skulle kunna ske genom höjd stamnätstariff.

Modellen skapar dock inte likvärdiga förhållande med landbaserad vindkraft, enligt Energimyndighetens bedömning, eftersom landbaserad vindkraft och övriga elproduktionsanläggningar betalar sina anslutningskostnader. Myndighetens bedömning är även att det kommer saknas incitament för vindkraftsproducenterna att välja lokaliseringar som ger kostnadseffektiva anslutningar om de inte behöver betala någon del av anslutningskostnaderna.

Den andra modellen innebär att ett stöd införs till vindkraftsproducenten för vissa delar av anslutningskostnaden. Energimyndigheten föreslår att stödet ska avgränsas till att täcka sjökabeln med tillhörande transformatorer. På så sätt skapas mer likvärdiga villkor med landbaserad vindkraft. En annan fördel med modellen är, enligt Energimyndighetens bedömning, att de totala kostnaderna för slopade anslutningskostnaderna begränsas men att det finns kvar incitament att välja lokalisering som ger kostnadseffektiva anslutningar. Finansieringen av stödet föreslås ske genom att en särskild avgift införs som tas ut från alla elkonsumenter.

 

Ett slopande av anslutningskostnaderna leder till att konkurrensen mellan kraftslagen förändras. Det innebär att det tillkommer en riskfaktor för aktörerna i elcertifikatsystemet och en risk för att annan ny förnybar elproduktion kan komma att konkurreras ut. Å andra sidan kan ett slopande medföra att havsbaserad vindkraft i Sverige blir mer konkurrenskraftig i ett europeiskt perspektiv vilket, givet att det leder till en utbyggnad av havsbaserad vindkraft, skulle kunna skapa marginaler i elproduktionen om det sker snabba förändringar på elmarknaden som vi inte idag kan förutse.

För att även fortsättningsvis främja en kostnadseffektiv energiförsörning vid ett slopande av anslutningskostnaderna är det enligt Energimyndigheten viktigt att, oavsett vilken modell som väljs, ha någon form av urvalskriterier för och minimikrav på projekten vid anslutning av havsbaserad vindkraft.