Uppdaterad strategi för vindkraftsarbetet

Energimyndigheten har nu uppdaterat den vindkraftsstrategi som antogs 2016. Samverkan med andra intressen samt en optimerad planerings- och tillståndsprocess får nu ett tydligare fokus.

 

Energimyndigheten bedömer att vindkraften får stor betydelse för att Sverige ska nå regeringens mål om 100 procent förnybar elproduktion till 2040. Flera scenarier över hur det ska gå till pekar på att vindkraften kommer att uppgå till minst 60 TWh per år.

Vindkraftsstrategin ska vara vägledande då Energimyndigheten planerar och prioriterar insatser inom vindkraftsområdet. Strategin är också ett sätt för Energimyndigheten att kommunicera sin bild av utvecklingen inom vindkraftsområdet och vilka behoven är till aktörerna inom vindkraftsområdet. Inför uppdateringen av strategin har Energimyndigheten analyserat nuläget och trenderna för att säkerställa att vi gör rätt prioriteringar.

Energimyndighetens insatser inom vindkraftsområdet har en stor bredd med till exempel kunskapsspridning, näringslivsutveckling, forskning inom både miljöeffekter och teknik, utveckling och demonstration.

– Vår uppgift är att se till att det finns bra ramvillkor för vindkraft. Strategin är en viktig grund för våra gemensamma prioriteringar och insatser, säger enhetschef Lars Andersson.

Om vindkraftsstrategin

Jämfört med den första versionen som antogs 2016 läggs nu ett tydligare fokus på följande frågor:

  • Samverkan med andra intressen
  • En optimerad planerings- och tillståndsprocess, som ger en resurseffektiv utbyggnad och välgrundade avvägningar mot andra samhällsmål
  • Större fokus på livscykelperspektivet
  • Insatser för att främja näringslivsutveckling
  • Insatser för att främja kunskapsspridning och kompetens
  • Tidsperspektivet och utmaningen att planera för de investeringar i elsystemet som måste göras till 2040.

Många av de investeringar som planeras för idag kommer att vara en del av systemet 2040 och därför måste utmaningar som uppkommer i ett senare skede bemötas redan idag.

Bra utgångsläge för vindkraft i Sverige

Sverige har goda vindresurser och så som förutsättningarna ser ut idag bedöms vindkraft stå för det största nytillskottet av förnybar elproduktion i Sverige fram till 2040. Sverige har en internationell styrkeposition inom områden som elkraft och vindkraft i kallt klimat. Tillsammans med tydliga politiska ambitioner finns det goda möjligheter för Sverige att bli ett bra exempel på ett väl fungerade 100 procent förnybart elsystem, vilket i sin tur öppnar för export av svenska innovationer och lösningar.

– Vindkraften är en verklig möjlighet för Sverige både för vårt eget hållbara energisystem och för att gynna och utveckla näringslivet i Sverige, säger Susanne Karlsson på Energimyndigheten.