Vi är fler, men använder inte mer el

Förra året låg elanvändningen i Sverige på samma nivå som år 1990 - trots att befolkningsmängden ökat med ungefär 1,5 miljoner. Totalt producerades 160,5 TWh el i Sverige, vilket var mer än vad vi konsumerade. Det framgår av Energimyndighetens årliga undersökning om produktion och användning av el och fjärrvärme.

I publikationen Årlig energistatistik el-, gas-, och fjärrvärme 2017 framgår att Sverige totalt fortsätter att producera mer el än vi konsumerar. Totala elproduktionen uppgick till 160,5 TWh, inklusive nätförluster, vilket är en ökning med 5,2 procent jämfört med 2016. Sverige exporterade 30,9 TWh, där hälften av exporten gick till Finland. Detta är en ökning av den totala exporten med cirka 19 procent jämfört med 2016.

Elanvändningen oförändrad

Elanvändningen uppgick till 130,5 TWh vilket är en marginell ökning jämfört med föregående år. Hushållssektorns elanvändning ökade med 3,5 procent medan industrisektorns elanvändning sjönk med ca 1 procent mellan 2016 och 2017. 

- Vi ser idag att den totala elanvändningen är på samma nivåer som 1990 trots att befolkningsmängden har ökat. Vårt samhälle har förändrats genom bland annat digitalisering med följden att IT-kommunikationen ökat, medan totalanvändningen av el sjunkit ner till 1990 års nivåer, säger Camilla Dellby på Energimyndigheten.

Ökad elproduktion

Elproduktionen i Sverige fortsatte att öka under 2017 jämfört med 2016.  Den totala nettoproduktionen var 160,5 TWh under 2017, där vindkraften stod för den största ökningen med ca 14 procent.


- Intresset för egen elproduktion med hjälp av solceller är stort men är fortfarande en väldigt liten del av den totala elproduktionen. Konsumenten använder el som till stor del kommer från vattenkraft och kärnkraft, säger Camilla Dellby, ansvarig för el- och fjärrvärmestatistiken på Energimyndigheten.

Förbrukning och produktion av el 1970-2017, TWh netto

Förbrukning och produktion av el 1970-2017, TWh netto.png

 

Om statistiken

Den årliga publikationen Årliga energistatistik el-, gas- och fjärrvärme bygger på en totalundersökning av 800 företag. Svarsfrekvensen är cirka 92 procent, vilket medför ett bra och tillförlitligt undersökningsresultat. Undersökningen syftar till att beskriva tillförsel och användning av el, gas, fjärrvärme och fjärrkyla. Publikationen innehåller även beskrivning av teknisk utrustning i kraftstationer, bränsleförbrukning samt kostnader och intäkter för energi.