Vi söker företag med energiinnovationer till vår Cleantech Hub i New York

Energimyndigheten söker företag med energiinnovationer till vår nya Cleantech Hub i New York. Syftet med Cleantech Hub New York är att genom ett långsiktigt främjandearbete, hjälpa till att sprida svenska energiinnovationer. Sista ansökningsdag är 26 november kl 12.00.

 

Nu har företag med energiinnovationer möjlighet att ansöka om deltagande i satsningen Cleantech Hub NY. Fyra företag kommer genom deltagande i hubben att erbjudas ökad exponering mot internationella kunder, investerare och partners i USA.

Erbjudandet

De fyra företag som blir antagna får tillgång till Cleantech Hub NY i ett år från och med januari 2019. Detta innebär att företagen får kontorsplatser på Gateway, tillgång till affärsnätverk samt tillgång till en affärsutvecklare. Dessutom får företagen möjlighet att delta i flera investerarträffar och forum i USA.

Energimyndigheten bekostar hela programmet i Cleantech Hub NY. Resa och logi bekostas av de antagna bolagen. Antagna bolag erhåller 100 000 kronor per bolag som stöd, förutsatt att antagna bolag inte uppnått de minimis - stöd av mindre betydelse*.

Mål med Cleantech Hub NY

  • Förbereda de utvalda svenska cleantech-företagen och dess innovationer för en internationell expansion
  • Genom strategiskt främjande och affärsutveckling öka möjligheterna för innovationerna att etableras i USA
  • Exponera deltagande företag mot internationella investerare
  • Sammanföra företagen med potentiella strategiska kunder och partners

Kriterier för ansökan

För att vara valbar för deltagande i Cleantech Hub NY så finns vissa urvalskriterier som vi kommer att titta på:

  • Förväntad effekt på energisystemet
  • Skalbarhet 
  • Affärspotential
  • Mognadsgrad i TRL 
  • Team 
  • Resurser 

*Finansiering kan också lämnas till företag som ett så kallat stöd av mindre betydelse i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Finansiering lämnas till företag i form av ett stöd till nystartade företag i enlighet med 10 § förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet och artikel 22 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.