2020-målet i elcertifikatsystemet är uppnått

Sveriges och Norges gemensamma mål om 28,4 TWh förnybar elproduktion till 2020 har uppnåtts, ett och ett halvt år i förtid. Den pågående utbyggnaden av vindkraft gör det sannolikt att det svenska målet om ytterligare 18 TWh kommer att nås långt före 2030.

Sedan 2012 har Sverige och Norge ett gemensamt stödsystem för förnybar elproduktion. Elcertifikatsystemets marknadsbaserade och teknikneutrala utformning har sedan 2003 bidragit till utbyggnaden av förnybar elproduktion. Inom den gemensamma marknaden är målet att öka elproduktionen med 28,4 TWh från 2012 till och med 2020. Sverige har även som mål att öka den förnybara elproduktionen med ytterligare 18 TWh till 2030.

– Vi har den senaste tiden följt utvecklingen extra noga. Den 24 maj godkändes den anläggning som innebar att målet uppnåddes säger Zinaida Kadic, chef för enheten för elcertifikat och ursprungsgarantier.

Målet till 2020 har uppnåtts ett och ett halvt år i förtid. I Sverige har det tillkommit 20 TWh och i Norge 8,4 TWh ny förnybar kraft. Vindkraften dominerar och står för hela 63 procent av utbyggnaden. Vattenkraft och biokraft har bidragit med 21 respektive 15 procent.

– Historisk har utbyggnaden av förnybar elproduktion varit i linje med fastställda kvoter för elcertifikatsystemet. Men nu ser vi en helt annan utveckling tack vare den fantastiska kostnadsutvecklingen för vindkraft, säger Zinaida Kadic.

Just nu pågår en kraftfull utbyggnad av vindkraft vilket är positivt för Sveriges mål om 100 procent förnybar elproduktion 2040. Myndighetens kartläggning  från 1 april i år visar att det finns förnybar elproduktion under byggnation i Sverige och Norge som gör att det är högst sannolikt att det svenska målet om ytterligare 18 TWh kommer att nås långt före 2030. Möjligen nås målet också före 2022, om projekten genomförs enligt tidplan.

Nyheter