Viktig information om utsläpp för 2018

I den här nyheten informerar vi om utsläpp för 2018. Informationen i nyheten är samma som det nyhetsbrev som skickades ut den 31 december 2018.

Informationen nedan innehåller:

  • Påminnelse om den nära förestående utsläppsrapporteringen och överlämnandet av utsläppsrätter
  • Information kopplat tilltilldelning inför nästa handelsperiod
  • Emissionsfaktorer och värmevärden 2019 har publicerats
  • Reviderad version av Registerförordningen för synpunkter

Du kan läsa informationen via nyhetsbrevet , eller fälla ut det block du önskar läsa mer om.

Lämna in verifierad utsläppsrapport i E-CO2

Den 31 mars 2019 är sista dag att lämna en verifierad utsläppsrapport avseende utsläppsår 2018 till Naturvårdsverket. Verksamhetsutövare för anläggningar lämnar rapporten via e-tjänsten E-CO2.

Om utsläppsrapporten uteblir eller inkommer sent ska Naturvårdsverket besluta om en förseningsavgift på 20 000 kr. Detsamma gäller om rapporten inte har verifierats av ackrediterad kontrollör senast 31 mars.

Vid frågor, kontakta Naturvårdsverket: EUE...@naturvardsverket.se

Notera utsläpp i Unionsregistret

Verksamhetsutövare ska notera utsläppet och är även ansvarig för att den ackrediterade kontrollören godkänner utsläppet i unionsregistret senast den 31 mars 2019.

Vid frågor, kontakta Energimyndigheten:
utslapp...@energimyndigheten.se, 016-544 23 00

Överlämna utsläppsrätter i Unionsregistret

Överlämnande av utsläppsrätter motsvarande utsläppet för 2018 ska ske senast den 30 april 2019.

Observera att Energimyndigheten har begränsad support den 30 april och stänger klockan 12.

För att kontrollera fullgörandet så finns det en guide som beskriver hur man gör detta på Energimyndighetens webbplats för manualer och instruktionsfilmer.

Vid frågor, kontakta Energimyndigheten: utslapp...@energimyndigheten.se, 016-544 23 00

De företag som inte överlämnat tillräckligt med utsläppsrätter senast den 30 april drabbas av sanktioner om 100 euro per överskjutande ton koldioxid.

Kravet på att lämna in utsläppsrätter för överskjutande utsläpp kvarstår även efter det att avgiften betalats. Vid frågor om sanktioner, kontakta Naturvårdsverket: EUE...@naturvardsverket.se

 

Ansökan om fri tilldelning av utsläppsrätter våren 2019

Naturvårdsverket kommer inom kort att gå ut med information som rör ansökan om tilldelning våren 2019. Informationen kommer att skickas i ett separat e-postutskick. Samtidigt kommer informationssidan på www.utslappshandel.se att uppdateras med ny information.
 

Emissionsfaktorer och värmevärden 2019 har publicerats

Det finns en ny version av den så kallade "NIR-listan" med emissionsfaktorer och värmevärden har publicerats på Naturvårdsverkets webbplats. Denna fil innehåller beräkningsfaktorer som ska användas vid rapportering av 2018 års utsläpp i enlighet med nivå 2a (artikel 31.1(b) EU-förordning nr. 601/2012) . Ni hittar filen här.

Publicering av den reviderade Registerförordningen EU 389/2013

Utkastet till den reviderade Registerförordningen har offentliggjorts för återkoppling på kommissionens portal. Kommentarerna för återkoppling skickas oavkortat via Kommissionens portal.

Den delegerade akten har delats in i fyra delar. Ni hittar dessa här: