Andelen fossilt minskar i transportsektorn

Årets uppföljning av de energipolitiska målen visar att andelen förnybart ökar. Samtidigt minskar andelen fossilt i transportsektorn till 75 procent år 2017 jämfört med 78 procent året innan. Det visar Energimyndighetens årliga rapport Energiindikatorer. Energimyndigheten har även tagit fram en ny indikator som kartlägger skatter och subventioner till olika elproduktionsslag.

Energimyndigheten ger varje år ut rapporten Energiindikatorer som följer upp de energipolitiska målen och ger en bild av det svenska energisystemet och dess utveckling.

Minskad andel fossilt i transportsektorn

I Sverige har den fossila andelen av energitillförseln minskat stadigt, från 46 procent 1983 till 22 procent 2017. I transportsektorn finns den högsta andelen fossila bränslen men det är också den sektor som under de senaste tio-femton åren snabbast ställt om från fossila bränslen till andra alternativ.

Transportsektorn fortsätter att minska sin andel fossila bränslen. Huvudanledningen är att biodieseln HVO ökat stort på marknaden och står för över hälften av den förnybara energianvändningen i sektorn. Det breda användningsområdet har tillsammans med en tidigare skattebefrielse bidragit till ökningen, säger Emilia Hygstedt på Energimyndigheten.

Energiindikatorrapport 2019 - fossila andelen.jpg

Fortfarande få jämställda energiföretag

De senaste tio åren har andelen energiföretag där det råder kvantitativ jämställdhet bland de anställda ökat med blygsamma 3 procent och uppgick till 11 procent 2017 jämfört med 8 procent 2007. Antalet jämställda styrelser i energibolagen har ökat mer under samma period, från 10 procent 2008 till 18 procent 2018. I rapporten definieras kvantitativ jämställdhet som när könsfördelningen är 40–60 procent män/kvinnor i företaget/styrelsen.

Om rapporten

Energimyndigheten ger varje år ut rapporten Energiindikatorer som följer upp de energipolitiska målen för Sverige med olika indikatorer som tillsammans ger en bild av det svenska energisystemet och dess utveckling. I rapporten finns indikatorer för bland annat förnybar energi, energiintensitet samt pris- och kostnadsutvecklingen på olika energimarknader.

I årets rapport presenteras en ny indikator som visar i vilken omfattning olika elproduktionstekniker beskattas respektive subventioneras. Samtidigt har en revidering gjorts för tidigare år vad gäller andelen förnybart i transportsektorn enligt förnybartdirektivet. Detta p.g.a. en revidering av vilka drivmedel som får dubbelräknas enligt direktivets definition