Energikontor hjälper företag i arbetet mot smartare energianvändning

Sveriges 15 regionala energikontor stöttar små och medelstora företag i arbetet med energieffektivisering inom projektet Regionala noder. Första fasen är avklarad och målen har nåtts över förväntan. Över 26 000 företag har informerats, varav 9 000 genom seminarium eller företagsbesök. Nu fortsätter hjälpen till företag i fas 2 med fokus på företagens fortsatta arbete med energifrågor.

Inom ramen för projektet Regionala noder har energikontoren i uppdrag att informera små och medelstora företag om vinsterna med smartare energianvändning och möjligheten att ansöka om stöd från Energimyndigheten. För att underlätta och minska hindren stöttar Energikontoren företagen vid ansökan, genomförande av energieffektiviseringsåtgärder och i det fortsatta arbetet med att systematiskt energieffektivisera. Projektet bidrar till att ändra föreställning om sådant som företag kan se som hinder för att energieffektivisera, till exempel att det är krångligt eller dyrt.

Över 26 000 företag informerades i fas 1

Första fasen av projektet är avslutat och de satta målen har nåtts över förväntan. Totalt har det spridits information till 26 135 företag. 9 000 har nåtts via seminarium eller företagsbesök och cirka 17 000 via mail- och brevutskick. Energikontoren skulle också anordna totalt 135 seminarium, ett mål som även det gick över förväntan med 307 anordnade seminarium. Hos företag som ansökt om stöd för energikartläggning har andelen som angett energikontoren som informationskälla ökat från 5 procent år 2015 till cirka 25 procent år 2017.

Hjälpen till företag fortsätter

I januari 2018 gick projektet Regionala noder in i fas 2. Vilket i det stora hela innebär att de jobbar vidare men tar med lärdomar från fas 1 i nästa period:

  • Vikten av ett tydligare fokus på målgruppsarbete. Mer fokus på det som sker efter att en energikartläggning är genomförd.
  • Syftet är att företag ska fortsätta arbeta systematiskt och strukturerat med energieffektivisering.
  • Energikontoren fördjupar sitt samarbete med företagen och kommer bedriva mer uppsökande verksamhet.
  • Ökat samarbetet med övriga projekt inom Nationella regionalfondsprogrammet. Bland annat genom samarbete med tillsynspersonal ute i kommunerna genom projektet Incitament för energieffektivisering.