Energimyndigheten och Global Green Growth Institute samarbetar för att etablera internationella klimatsamarbeten

Energimyndigheten har ingått ett treårigt samarbetsavtal med Global Green Growth Institute (GGGI) i syfte att åstadkomma internationella klimatsamarbeten mellan Sverige och några av GGGI:s partnerländer. Denna typ av samarbeten är viktiga för att höja klimatambitionerna, vilket är nödvändigt för att nå Parisavtalets mål.

Just nu pågår förhandlingar om regelboken för Parisavtalets artikel 6 vid det internationella klimatmötet COP 25 i Madrid. Artikel 6 är den del av Parisavtalet som möjliggör för länder att bidra till utsläppsminskningar utanför det egna landets gränser. Energimyndigheten hoppas att mötet enas om en regelbok som möjliggör internationell handel med utsläppsminskningar som undviker dubbelräkning och bidrar till att de globala hållbarhetsmålen nås.

Samarbetet mellan Energimyndigheten och GGGI är särskilt inriktat på att skapa förutsättningar för implementering av klimatinsatser som skapar konkret och verifierbar klimatnytta. Insatserna kommer att identifieras gemensamt av Energimyndigheten och GGGI för att därefter utvecklas i enlighet med den nya regelboken för artikel 6.

Läs mer om samarbetet i GGGI:s pressmeddelande.