Fler vindkraftverk men minskad elproduktion 2018

Utbyggnadstakten för vindkraft är på väg uppåt igen, trots att elproduktionen från vindkraft minskade under 2018. Minskningen beror på mindre blåst än normalt. Faktorer som påverkar utbyggnadstakten för vindkraftverk är sjunkande produktionskostnader och en förlängning av elcertifikatsystemet. Det visar Energimyndighetens rapport Vindkraftsstatistik 2018.  

Under 2018 fanns det närmare 3 600 vindkraftverk i Sverige som tillsammans producerade 16,6 TWh el. Detta är 1 TWh mindre jämfört med året innan, trots att det fanns mer installerad kapacitet. Minskningen i elproduktion beror på att det blåste mindre än normalt under 2018.

Ökad utbyggnad av vindkraft

Utbyggnaden av vindkraften ökade igen under 2018 efter att ha varit låg 2017, vilket indikerar att den nedåtgående trenden har vänt. Flera faktorer påverkar utbyggnadstakten och under 2019 och framåt väntas en stor mängd vindkraft byggas.

– Den ökade utbyggnaden av vindkraft beror till stor del på sjunkande produktionskostnader till följd av en snabb teknikutveckling de senaste åren. En annan bidragande faktor är att elcertifikatsystemet förlängts till 2045 och ökade sin ambition med 18 TWh, vilket skapade ett stabilare marknadsläge, säger analytiker Elin Grahn.

Störst ökning i Piteå kommun

Västra Götalands län var det län med mest installerad effekt från vindkraft under 2018 (948 MW). Sollefteå kommun är fortsatt den kommun med mest installerad effekt i Sverige med 341 MW. På kommunal nivå skedde störst ökning under 2018 i Piteå kommun som ökade sin vindkraftseffekt med 162 MW till 307 MW.

Tillstånd påverkar utbyggnadstakten

Innan ett vindkraftverk kan byggas behövs tillstånd. Under tidsperioden 2014 till 2018 inkom 187 tillståndsansökningar varav ungefär en tredjedel fick avslag. De vanligaste anledningarna till avslag för tillstånd var på grund av artskyddsfrågor eller att kommuner eller Försvarsmakten sade nej.

– Idag finns det 132 beviljade tillstånd för vindkraft som ännu inte har börjat byggas och ungefär hälften av dessa förväntas bli genomförda. Totalt motsvarar de beviljade tillstånden 3 119 vindkraftverk, säger analytiker Linus Linde.

Karta vindkraftstatistik 2018.jpg
Karta över installerad effekt av vindkraft i Sveriges kommuner. Mörkare färg indikerar mer installerad effekt. Kommunkartan inkluderar både vatten och land.

Om rapporten

Energimyndigheten ger varje år ut rapporten Vindkraftsstatistik som ger en översikt och en förklaring till vindkraftens utveckling i Sverige under det senaste året. Rapporten Vindkraftsstatistik 2018 är ett komplement till vindkraftsstatistiken som publiceras på Energimyndighetens webbplats. Årets rapport innehåller ett temakapitel som handlar om tillstånd för vindkraft.