Fossil olja fortsätter att minska i användning

Trenden fortsätter med minskad användning av fossila oljeprodukter i det svenska energisystemet under 2018. Den främsta orsaken är att transportsektorn minskat sin användning av fossila drivmedel. Inom andra sektorer har minskningen tappat fart eller avstannat under senare år. Det visar ny statistik från Energimyndighetens.

Energimyndigheten publicerar årligen statistik om Sveriges energiförsörjning i form av årliga energibalanser. Den nya statistiken innehåller bland annat uppgifter om den svenska oljeanvändningen.

Fortfarande mycket fossil olja i det svenska energisystemet

Den slutliga användningen av energi uppgick 2018 till 373 TWh varav 84 TWh utgjordes av fossil olja. Användningen av fossil olja har under flera år minskat men det finns fortfarande mycket olja kvar i energisystemet, inte minst inom transportsektorn.

Användningen av fossila oljeprodukter som motorbensin, diesel och eldningsoljor har sedan 1970 minskat kraftigt i det svenska energisystemet. Trots den kraftiga minskningen bestod fortfarande 23 procent av den slutliga energianvändningen av oljeprodukter år 2018, säger statistiker Jonas Paulsson vid Energimyndigheten.

Historiskt har den minskade användningen av olja främst skett inom industrin och bostäder genom att oljeanvändningen ersatts av andra energislag som biobränslen, fjärrvärme eller värmepumpar. Även för el- och fjärrvärmeproduktion har användningen minskat kraftigt genom att olja ersatts med biobränslen.

Inom bostadssektorn har trenden med minskad oljeanvändning fortsatt under senare år, men i avtagande takt. Inom industrin har den historiska minskningen däremot under senare år upphört.

Mest fossil olja används inom transporter

Användningen av fossila drivmedel inom transportsektorn har sedan år 2000 minskat med 15 procent. Trots detta utgör transporter fortfarande den sektor som i särklass använder mest fossil olja. Transporter svarade år 2018 för 76 procent av den totala slutliga användningen av fossila oljeprodukter.

Den minskade användningen av fossil olja inom transportsektorn under 2000-talet beror på ökad användning av biodrivmedel. Trots att biodrivmedel ökat kraftigt under senare år är transportsektorn fortfarande dominerad av fossil energi.

Om statistiken

Den svenska officiella energibalansen produceras av Energimyndigheten. Energibalansen är en samlad redovisning av landets energiförsörjning och energianvändning under ett år.

Energibalansen består av en tillförselsida och en användningssida. Tillförseln består av samtliga energislag som vindkraft, vattenkraft, råolja, biobränsle m.m. som tillförs landet för att möta energibehoven. I tillförseln ingår också sådana energimängder som tillförs landet genom import, exempelvis naturgas.

Energianvändningen redovisas uppdelad på de delar av samhället där energianvändningen sker, exempelvis i industrier, hushåll och transporter. En energibalans innehåller också uppgifter om förluster som uppstår vid produktion och distribution av exempelvis el och fjärrvärme.