Gästforskarprogram inom klimat och miljö - fyra gästforskare från USA beviljas stöd

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom gästforskarprogrammet 2019. Programmet är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet, Energimyndigheten och Formas.

Fyra projekt får dela på drygt 13 miljoner kronor för åren 2019-2020. Energimyndigheten delfinansierar två av dessa. Ett inom energisystem där Chalmers tekniska högskola är värd för gästforskaren och ett inom naturgeografi, klimatforskning och kulturgeografi där Stockholms universitet är värd.

Syftet med programmet är att både stärka svensk forskning inom området och bidra till den internationella klimat- och miljöforskningen. För att klara de internationella åtagandena i Parisavtalet och FN:s Agenda 2030, liksom det svenska målet att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 2045, krävs kunskap om såväl klimatsystem som tekniska och samhällsmässiga frågor.

Mer information om utlysningen en fullständig lista över beviljade ansökningar finns på Vetenskapsrådets webbsida.