Goda effekter av satsning på strategiska innovationsprogram

Satsningen på strategiska innovationsprogram har lett till bred samverkan, spridning av teknologi över traditionella branschgränser och stärkt internationell konkurrenskraft hos de aktörer som deltar. Det konstateras i en utvärdering sex år efter att de första programmen startade.

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar 17 strategiska innovationsprogram för samverkan inom forskning och innovation. Det är en statlig satsning på totalt åtta miljarder kronor på program som kan få finansiering i upp till 12 år, där näringslivet och andra aktörer bidrar med lika mycket.

De första fem programmen har nu genomgått en stor utvärdering sex år efter starten. Programmen som utvärderats är Lättvikt, Metalliska material, Processindustriell IT och automation (PiiA), Produktion2030 och det strategiska innovationsprogrammet för svensk gruv- och metallutvinnande industri STRIM.

Läs hela pressmeddelande på Vinnovas webbplats.