Goda resultat leder till förnyat samarbetsavtal med innovationsmiljöer

Samarbetet med innovationsmiljöerna som inleddes 2018 har gett goda resultat inom kommersialisering av energiinnovationer. Under året har 16 intressanta initiativ startas upp och utvecklats, och över 100 företag har deltagit.  

De förlängda avtalen innebär att alla samarbetspartners får ytterligare ett år i samarbetet. Den 7 februari är alla inblandade innovationsmiljöer inbjudna till en erfarenhetsträff på Energimyndigheten för att fortsätta utveckla satsningen.

– Vi ser att flera intressanta och proaktiva initiativ har påbörjats och utvecklats under 2018. Det är framför allt intressant att se att vi har nått ut till fler kvinnliga entreprenörer. Målet med ett ökat inflöde av ansökningar till oss har uppfyllts, säger Sasan Shaba, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Utvärderingen efter ett år visar att det finns ett stort intresse och behov att denna typen av stöd och satsningar.

Utfall av satsningar

Uppsökande verksamhet och affärsutveckling
Samverkanssatsningen EnergiSE har haft fokus på uppsökande verksamhet med fokus på att hitta energiinnovationer och affärsutveckla dem. Resultat: 57 affärsidéer har inkommit som bedöms ha en energirelevans. Samtliga har fått affärsutvecklingsstöd, av dessa 57 har 8 haft kvinnliga entreprenörer.

EnerGO-Matchmaking
Matchmaking träffar för energistartups med storbolag och kommuner. Detta är starkt kopplat till Greenups-satsningen enligt ovan. Resultat: 40 deltagande företag 100 möten genomförda. 2 samarbeten inledda, 12 uppföljningsmöten igång 18% kvinnliga entreprenörer.

Energy Accelerator
Energy Accelerator avser att korsbefrukta större regionala energibolag med digitalisering, entreprenörskap och kunskap från startup metodiken. Acceleratorn syftar till att skapa samarbetsmöjligheter och värde för både startups, scale-ups och energibolagen. Acceleratorn ska ge utvalda bolag tillgång till erfarna branschspecialister, avancerade teknikplattformar, värdefulla nätverk och framtida sambetsmöjligheter och finansiering. Resultat: 4 antagna företag

Scaleup Accelerator
Acceleratorprogram för tillväxt företag med energiinnovationer som är redo att skala upp sin lösning. Acceleratorn är digital och kan anta både nationella företag men även internationella i form av en ”soft landing-program” för att få energiinnovationer utomlands att etablera sig i Sverige. Resultat: 6 antagna företag.

Energy Efficiency Challenge
Samverkan med Blekinge Business Incubator, Blue Science Park och Netport Science Parks och Blekinge Tekniska Högskola i syfte att locka studenter att utveckla affärsidéer som kan utvecklas till företag. Tre team tog sig till final. Inkubatorn erbjuder vinnarna en process med syfte att utveckla testa och utvärdera affärsidén. En energieffektiviseringsidé har tagit sig vidare i inkubatorns ”startupprogram”. Resultat: 5 idéer har utvärderats och 1 idégivare undersöker möjligheten att starta ett bolag i Sverige.

Energiscouter
Flera samverkanssatsningar har initierat energiscouter som scoutar och analyserar företag med energiinnovationer i sina regioner i syfte att matcha dem med Energimyndighetens värdeerbjudande. Ett bra exempel är samverkanssatsningen Energiboost SYD med Ideon Science Park i spetsen som bidragit med över 40 företag som Energimyndigheten har fått träffa. Resultat: 100 företag har träffat Energimyndigheten.

Pitch & Match
De definierade utmaningarna inom de båda sektorerna är för bygg- och anläggningssektorn; ”Framtidssäkra lösningar för att möta byggsektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft 2045”, och för transportsektorn; ”Hur kan innovation, teknik och beteendeförändringar hjälpa till att lösa klimatmålen i transportsektorn?” Resultat: 7 antagna företag

Entrepreneur in Recidence – energiinnovationer
Lead Business Incubator har haft fokus på forskningskommersialisering och i detta har konceptet Entrepreneur in Recidence utvecklats med fokus på Energiinnovationer för att matcha forskningsresultat med entreprenörsteam för att få ut dem kommersiellt. Resultat: 5 affärsidéer har utvärderats.

Greenups
Syftet med Greenups är att matcha forskningsresultat och innovationer med entreprenörsteam från Chalmers Entreprenörsskola för att få ut dem på marknaden. Resultat: 40 företag i affärsutvecklingsprocessen.

Green Investment Day
En investeringsdag i Uppsala där innovationer med energirelevans presenterat sina lösningar för investerare. Energimyndigheten var en av talarna. Resultat: 20 deltagande företag.
             
Företagsbesök
Flertalet av innovationsmiljöerna i samverkanssatsningen har genomfört specifika företagsbesök hos företag med energirelevans för att inventering av behov samt kunna matcha dem med Energimyndighetens marknadsnära värdeerbjudande. Resultat: 116 företagsbesök genomförda av innovationsmiljöerna och ca: 20% djupintervjuer genomförda.

Stark samverkan
Flera innovationsmiljöer indikerar stark samverkan med samarbetspartners för att stärka fokuset på affärsutveckling av energiinnovationer. Innovationsmiljöerna indikerar också att pga. Denna satsning fått till flertalet spännande samarbeten som troligtvis inte hade blivit av.

Energi och klimatfrågan prioriteras högre

Det mest intressanta är de initiativ och den kraftsamling med fokus på energiinnovationer som faktiskt sker i Sverige och våra samarbetspartners. Det finns en betydligt högre prioritering av energi- och klimatfrågan vad det gäller kommersialisering och ett mycket starkt engagemang i frågan.

– Flera samarbetspartners har uttryckt en nöjdhet över de samarbeten som skett, och som inte har skett tidigare. Under 2019 kommer vi att se ett helt annat inflöde och prioritering vad det gäller energiinnovationer, säger Sasan Shaba.

Samverkanssatsningen

Syftet med denna samarbetssatsning har varit att nå ut till fler företag och göra dem uppmärksamma på att det finns stöd att få inom kommersialisering av energiinnovationer. Lokala innovationsmiljöer har startat upp och genomfört satsningar med goda resultat.

Samarbetssatsningen inleddes 2018 med mål att initierat ett viktigt och långsiktigt samarbete med Sveriges innovationssystem för att stärka kommersialisering av energiinnovationer runt om i landet.

Fokus har legat dels på att initiera affärsutvecklingsinsatser för att öka forskningskommersialisering och kommersialisering av energiinnovationer, men även öka kunskapen om vilka andra stöd som Energimyndigheten erbjuder.