Hur prioriteras elanvändare vid stora störningar?

Aldrig förr har samhället varit så elberoende som nu. Stormar, åldrande material eller utomstående påverkan kan störa elförsörjningen. En annan form av störning är eleffektbrist, det vill säga när efterfrågan på el är högre än produktionen och importen. Därför finns styrel - en arbetsmetod för att prioritera samhällsviktiga elanvändare när alla andra åtgärder för att hålla balans i elnätet är utnyttjade.

Energimyndigheten har tillsammans med andra aktörer utarbetat styrel som är en metod för planering så att samhällsviktiga elanvändare ska kunna prioriteras vid en frånkoppling från elnätet. Från 2019 till 2021 pågår den tredje nationella planeringsomgången av styrel.

Nationellt strukturerat arbetssätt

Styrel är tänkt att användas vid en så kallad manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK). Det betyder att elen kopplas bort i delar av landet för att prioritera samhällsviktiga elanvändare.

Det har hittills aldrig inträffat i Sverige att marknadsmekanismerna inte klarat av att upprätthålla balansen mellan produktion och efterfrågan. Om en sådan situation skulle uppstå så är en sista åtgärd att koppla ifrån elanvändare för att skydda elsystemet från en okontrollerad frånkoppling, eller i värsta fall en total kollaps. En sådan frånkoppling skulle innebära en allvarlig påfrestning på samhället.

Liv och hälsa prioriteras högst

Inom styrel finns det olika nivåer på hur elanvändare prioriteras vid en omfattande störning. Elanvändare som har stor betydelse för liv, hälsa och samhällets funktionalitet på kort och lång sikt prioriteras högst. Längre ned på den åtta gradiga skala klassas elanvändare som har betydelse för sociala och kulturella värden, samt övriga elanvändare.

Prioriteringen innebär att privatpersoner inte kan förvänta sig att prioriteras vid en stor elstörning. Därför uppmuntrar bland annat Försvarsberedningen alla medborgare att kunna klara sig själva under en veckas tid, utan stöd från det offentliga. 

Planering inleds med utbildning

Energimyndigheten kommer, tillsammans med Svenska Kraftnät (SvK) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), att genomföra utbildningar för bland annat statliga myndigheter, kommuner och elnätsföretag.

– Styrel är ett mycket omfattande arbete och som kräver tid och engagemang hos statliga myndigheter, kommuner, privata aktörer och elnätsbolag. Resultatet är ett mycket bra verktyg för att snabbt kunna skydda och stärka samhällets funktion vid en eleffektkris, säger Royne Malmström från enheten Trygg energiförsörjning på Energimyndigheten.

Uppdrag om försörjningstrygghet 

Energimyndigheten har i uppdrag att verka för försörjningstrygghet och ett energisystem som är hållbart och kostnadseffektivt med en låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat. Myndigheten ska även utveckla och samordna samhällets krisberedskap inom energiberedskapsområdet och bedriva omvärldsbevakning och analys samt stödja andra myndigheter med expertkunskap inom området. 

Du hittar mer information om styrel här.