Jordbrukets energianvändning minskade 2018

Energianvändningen i jordbruket minskade med 14 procent jämfört med 2017. En orsak till minskningen är den minskade jordbruksproduktionen som påverkades av torkan under 2018. Det visar Energimyndighetens statistik om jordbrukets energianvändning 2018

Energianvändningen i jordbruket uppgick under 2018 till 5,9 TWh. Det har därmed skett en minskning på 1 TWh jämfört med 2017. En förklaring till den minskade jordbruksproduktionen till följd av torkan under 2018.

Diesel och solelsproduktion

Det är främst diesel till arbetsmaskiner som används, men även biobränsle och el till uppvärmning, torkning och belysning I den nya statistiken framgår också att solelsproduktion på jordbruk uppgick till cirka 53 GWh och att 2500 jordbruksföretag hade solceller installerat. På vår webbsida om jordbrukets energianvändning kan du bland annat läsa om antal jordbruk som installerat solceller fördelat på län.

Om statistiken

Energimyndigheten ansvarar för Sveriges officiella energistatistik. Statistiken redovisas årligen och nu finns siffrorna för 2018. Underlaget presenterar utveckling av totala energianvändningen i jordbruk över tid fördelat på energislag.