Kvartalsrapport nr 1 för den gemensamma elcertifikatmarknaden

Sedan den gemensamma elcertifikatmarknaden startade 2012, har anläggningar med en normalårsproduktion motsvarande 28,2 TWh tagits i drift och godkänts för elcertifikat. Av detta är 19,9 TWh driftsatt i Sverige och 8,3 TWh är driftsatt i Norge. Det framgår i kvartalsrapport nr 1 2019 för den gemensamma elcertifikatmarknaden.

Produktionen från dessa ingår i det gemensamma målet om 28,4 TWh ny förnybar elproduktion till 2020. Totalt är 22,3 TWh under byggnation per 1 april 2019, med 12,9 TWh i Sverige och 9,5 TWh i Norge. Utöver detta finns projekt inom förnybar el i Sverige där investeringsbeslut har tagits som omfattar en beräknad normalårsproduktion på 1,4 TWh. För projektet Markbygden etapp2 (nr.450 i listan) har dock en ny bedömning gjorts utifrån publik information och statusen har justerats tillbaka till ”Tillståndsgiven”.

Detta framkommer i kvartalsrapport nr 1 för år 2019 som NVE (Norges Vassdrags og- Energidirektorat) och Energimyndigheten har utarbetat om elcertifikatmarknaden. Kvartalsrapporten summerar status för godkända anläggningar i Norge och Sverige, och ger en översikt över marknadspriser, behållning av elcertifikat, kvotpliktig elanvändning och antal utfärdade elcertifikat i varje land. 

NVE och Energimyndigheten har beslutat att enbart publicera den kvotpliktiga elanvändningen för Sverige i denna rapport, och inte inkludera den norska kvotpliktiga elanvändningen för kvartal 1 2019. Detta beror på att det har uppdagats ett fel i inrapporterade mätvärden i flera mätpunkter. Felet har uppstått i förbindelse med övergången till IT-systemet Elhub. Elhub och de berörda nätägarna arbetar med att rätta felen. NVE och Energimyndigheten kommer så fort som möjligt att publicera den korrekta norska kvotpliktiga elanvändningen för 2019.

NVE och Energimyndigheten arbetar kontinuerligt med att förbättra informationen till elcertifikatmarknaden. Som ett resultat från Energimyndighetens transparensuppdrag kommer en lista på planerade projekt i Sverige uppdateras kvartalsvis och publiceras parallellt med kvartalsrapporten, under fliken för marknadsstatistik. 

NVE publicerar uppdateringar för planerade projekt för varje kvartal baserat på deras beviljande av nätkoncession. Sammanställningarna hittar ni här.

Ladda ner och läs kvartalsrapporten för elcertifikatmarknaden kvartal 1 2019 här

Energimyndigheten tar gärna emot återkopplingar och inspel som kan förbättra rapporten. Skicka din kommentar till elc...@energimyndigheten.se

Du kanske också vill läsa

Statistik och marknadsinformation om elcertifikat