Kvartalsrapport nr 2 för den gemensamma elcertifikatmarknaden

Sedan den gemensamma elcertifikatmarknaden startade 2012, har anläggningar med en normalårsproduktion motsvarande 29,0 TWh tagits i drift och godkänts för elcertifikat. Av detta är 20,57 TWh driftsatt i Sverige och 8,45 TWh är driftsatt i Norge. Det framgår i kvartalsrapport nr 2 2019 för den gemensamma elcertifikatmarknaden.

Produktionen från dessa ingår i det gemensamma målet om 28,4 TWh ny förnybar elproduktion till 2020. Totalt är 21,7 TWh under byggnation per 1 juli 2019, med 10,8 TWh i Sverige och 10,9 TWh i Norge. Utöver detta finns projekt inom förnybar el i Sverige där investeringsbeslut har tagits som omfattar en beräknad normalårsproduktion på 0,6 TWh.

Energimyndigheten och NVE (Norges Vassdrags og- Energidirektorat) gemensamma kvartalsrapport innehåller bland annat information om godkända anläggningar i Norge och Sverige, och ger en översikt över marknadspriser, behållning av elcertifikat, kvotpliktig elanvändning och antal utfärdade elcertifikat i varje land.

NVE och Energimyndigheten har beslutat att enbart publicera den kvotpliktiga elanvändningen för Sverige i denna rapport, och inte inkludera den norska kvotpliktiga elanvändningen för kvartal 2 2019. Detta beror på att det har uppdagats ett fel i inrapporterade mätvärden i flera mätpunkter. Arbetet pågår för att rätta felen. NVE och Energimyndigheten kommer så fort som möjligt att publicera den korrekta norska kvotpliktiga elanvändningen för 2019.

NVE och Energimyndigheten arbetar kontinuerligt med att förbättra informationen till elcertifikatmarknaden. Som ett resultat från Energimyndighetens transparensuppdrag kommer en lista på planerade projekt i Sverige uppdateras kvartalsvis och publiceras parallellt med kvartalsrapporten, under fliken för marknadsstatistik. 

NVE publicerar uppdateringar för planerade projekt för varje kvartal baserat på deras beviljande av nätkoncession. Sammanställningarna hittar ni här

Ladda ner och läs kvartalsrapporten för elcertifikatmarknaden kvartal 2 2019 här.

Energimyndigheten tar gärna emot återkopplingar och inspel som kan förbättra rapporten. Skicka din kommentar till elcer...@energimyndigheten.se

Du kanske också vill läsa

Statistik och marknadsinformation om elcertifikat.