Kvartalsrapport nr 3 för den gemensamma elcertifikatmarknaden

Sedan den gemensamma elcertifikatmarknaden startade 2012, har anläggningar med en normalårsproduktion motsvarande 31,2 TWh tagits i drift och godkänts för elcertifikat. Av detta är 21,6 TWh driftsatt i Sverige och 9,6 TWh är driftsatt i Norge. Det framgår i kvartalsrapport nr 3 2019 för den gemensamma elcertifikatmarknaden.

Produktionen från dessa anläggningar ingår i det gemensamma målet om 28,4 TWh ny förnybar elproduktion till 2020. Totalt är ytterligare 22,5 TWh under byggnation per 1 oktober 2019, med 12,9 TWh i Sverige och 9,6 TWh i Norge. Utöver detta finns fler projekt inom förnybar el i Sverige där investeringsbeslut har tagits. Dessa projekt omfattar en beräknad normalårsproduktion på 3,7 TWh.

Energimyndighetens och NVEs (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) gemensamma kvartalsrapport innehåller bland annat information om godkända anläggningar i Sverige och Norge, och ger en översikt över marknadspriser, behållning av elcertifikat, kvotpliktig elanvändning och antal utfärdade elcertifikat. 

NVE och Energimyndigheten har beslutat att enbart publicera den kvotpliktiga elanvändningen för Sverige i denna rapport, och inte inkludera den norska kvotpliktiga elanvändningen för kvartal 3 2019. Detta beror på att det har uppdagats ett fel i inrapporterade mätvärden i flera mätpunkter. Arbetet pågår för att rätta felen. NVE och Energimyndigheten kommer så fort som möjligt att publicera den korrekta norska kvotpliktiga elanvändningen för 2019.

Ladda ner och läs kvartalsrapporten för elcertifikatmarknaden kvartal 3 2019 här. På samma sida hittas en lista med planerade projekt i Sverige som uppdateras kvartalsvis. 

NVE publicerar även uppdateringar för planerade projekt för varje kvartal baserat på deras beviljande av nätkoncession. Sammanställningarna hittar ni här.

NVE och Energimyndigheten arbetar kontinuerligt med att förbättra informationen till elcertifikatmarknaden. Energimyndigheten tar gärna emot återkopplingar och inspel som kan förbättra rapporten. Skicka din kommentar till elcert...@energimyndigheten.se

Du kanske också vill läsa

Statistik och marknadsinformation om elcertifikat