Kvartalsrapport nr 4 för den gemensamma elcertifikatsmarknaden

Sedan den gemensamma elcertifikatsmarknaden startade 2012, har anläggningar med en normalårsproduktion motsvarande 26,8 TWh tagits i drift och godkänts. Av detta är 19,1 TWh driftsatt i Sverige och 7.7 TWh driftsatt i Norge. Det visar kvartalsrapport nr 4 år 2018 för den gemensamma elcertifikatsmarknaden.

Under fjärde kvartalet 2018 togs det i drift och godkändes 1,2 TWh i Norge och 2,4 TWh i Sverige. Produktionen från dessa ingår i det gemensamma målet om 28,4 TWh ny förnybar elproduktion innan 2020. Totalt är 21,7 TWh under byggnation per 1 januari 2019, med 12,6 TWh i Sverige och 9,2 TWh i Norge. Utöver detta ligger det 4,5 TWh som investeringsbeslutat i Sverige enligt kartläggningen som Energimyndigheten genomfört med brytdatum 1 januari 2019.  

Detta framkommer i den fjärde kvartalsrapporten för 2018 NVE (Norges Vassdrags og- Energidirektorat) och Energimyndigheten har utarbetat om status i elcertifikatsmarknaden. Rapporten summerar status för godkända anläggningar i Norge och Sverige, och ger en översikt över marknadspriser, behållning av elcertifikat, kvotpliktig elanvändning och antal utfärdade elcertifikat i varje land.  

NVE och Energimyndigheten har beslutat att enbart publicera den kvotpliktiga elanvändningen för Sverige i denna rapport, och inte inkludera den norska kvotpliktiga elanvändningen för fjärde kvartal 2018. Detta beror på stora fel i den inrapporterade kvotpliktiga elanvändningen för Norge, då NVE och registeransvariga har upptäckt väsentlig överrapportering från kvotpliktiga elleverantörer. NVE arbetar med att kartlägga felet, och vill så fort som möjligt kunna publicera den korrekta kvotpliktiga elanvändningen för norsk förbrukning per fjärde kvartal 2018. Den kvotpliktiga elanvändningen för första, andra och tredje kvartal 2018 anses vara korrekt.  

NVE och Energimyndigheten arbetar kontinuerligt med att förbättra informationen till elcertifikatmarknaden. Som ett resultat från Energimyndighetens transparensuppdrag kommer en lista på planerade projekt i Sverige uppdateras kvartalsvis och publiceras parallellt med kvartalsrapporten, under fliken för marknadsstatistik.  

NVE publicerar uppdateringar för planerade projekt för varje kvartal baserat på deras beviljande av nätkoncession. Sammanstäl