Nulägesanalys: Industrins utsläpp ökar svagt

Svensk Industri har sedan 1990 minskat sina utsläpp med 17 procent. De senaste fem åren har dock utsläppsminskningen stått still och trenden visar rentav på en svag ökning. Det visar Energimyndighetens årliga nulägesanalys inom regeringsuppdraget Industriklivet.

Industriklivet handlar om att stödja industrin i omställningen mot minskade utsläpp av växthusgaser. En del av regeringsuppdraget är att varje år analysera nuläget och förutsättningar vad gäller olika branschers utsläpp, deras potential till utsläppsreduktion och teknisk utveckling inom området. Järn- och stålindustrin samt övrig industri har bidragit mest till den svaga ökningen av utsläpp.

- Den svaga ökningen beror på en ökad förbränning inom gruvindustrin samt en ökning av diffusa utsläpp från produktion av koks och förbränning av restgaser. De diffusa utsläppen är svåra att avgränsa eftersom de ofta saknar en tydlig utsläppspunkt, det kan exempelvis vara läckage från rör, säger analytiker Martin Wadmark på Energimyndigheten.

Figuren visar industrins växthusgasutsläpp i megaton CO2-ekv. från 1990 till 2017. Källa: Naturvårdsverket

Figuren visar industrins växthusgasutsläpp i megaton CO2-ekv. från 1990 till 2017. Källa: Naturvårdsverket

En tredjedel av utsläppen är från industrin

Industrins totala utsläpp av växthusgaser har minskat med 17 procent sedan 1990. Målsättningen är att Sverige till 2045 inte längre ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser.

Industrin står för ungefär en tredjedel av de svenska växthusgasutsläppen. Av dessa är i sin tur en tredjedel förbränningsutsläpp, det vill säga sådana som kan elimineras genom att byta ut fossila bränslen till andra förnybara energikällor. Övriga utsläpp är processrelaterade, vilket innebär att de kommer direkt från industrins processer för tillverkning och bearbetning i produktionen. Den sortens utsläpp kräver därför mer genomgripande förändringar i industrins processer för att minska eller upphöra.

Nya tekniker kan minska utsläppen

På längre sikt behövs större tekniksprång för att minska utsläppen. För att nå dit krävs att tekniken utvecklas och testas redan idag och att regelverk och andra förutsättningar finns på plats.

I projektet HYBRIT, som delfinansieras genom Industriklivet och som nu är inne i pilotfas, har ledande aktörer inom järn- och stålindustrin gått ihop med en stor elproducent för att utveckla fossilfri stålproduktion. Cementindustrin arbetar också med att minska utsläppen på flera plan, men bedömer att det inte är möjligt att uppnå nollutsläpp utan koldioxidavskiljning och lagring.

Om rapporten

Varje år analyserar Energimyndigheten nuläget vad gäller olika industribranschers utsläpp, deras potential till utsläppsreduktion och teknisk utveckling inom området. Förutom tekniker, energianvändning och utsläpp beskrivs industrisektorns förutsättningar i termer av ekonomi och marknad. Rapporten hittar du under Dokument.