Nulägesanalys: Industrins utsläpp ökar svagt

Svensk Industri har sedan 1990 minskat sina utsläpp med 17 procent. De senaste fem åren har dock utsläppsminskningen stått still och trenden visar rentav på en svag ökning. Det visar Energimyndighetens årliga nulägesanalys inom regeringsuppdraget Industriklivet.

Industriklivet handlar om att stödja industrin i omställningen mot minskade utsläpp av växthusgaser. En del av regeringsuppdraget är att varje år analysera nuläget och förutsättningar vad gäller olika branschers utsläpp, deras potential till utsläppsreduktion och teknisk utveckling inom området. Järn- och stålindustrin samt övrig industri har bidragit mest till den svaga ökningen av utsläpp.

- Den svaga ökningen beror på en ökad förbränning inom gruvindustrin samt en ökning av diffusa utsläpp från produktion av koks och förbränning av restgaser. De diffusa utsläppen är svåra att avgränsa eftersom de ofta saknar en tydlig utsläppspunkt, det kan exempelvis vara läckage från rör, säger analytiker Martin Wadmark på Energimyndigheten.

Figuren visar industrins växthusgasutsläpp i megaton CO2-ekv. från 1990 till 2017. Källa: Naturvårdsverket

Figuren visar industrins växthusgasutsläpp i megaton CO2-ekv. från 1990 till 2017. Källa: Naturvårdsverket

En tredjedel av utsläppen är från industrin

Industrins totala utsläpp av växthusgaser har minskat med 17 procent sedan 1990. Målsättningen är att Sverige till 2045 inte längre ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser.

Industrin står för ungefär en tredjedel av de svenska växthusgasutsläppen. Av dessa är i sin tur en tredjedel förbränningsutsläpp, det vill säga sådana som kan elimineras genom att byta ut fossila bränslen till andra förnybar