Nya forskningsprojekt ska bidra till mer hållbart bränsle för flyg

Sex nya forskningsprojekt har fått stöd av Energimyndigheten för att utveckla hållbara bränslen för flyg. Bland projekten finns till exempel en utredning om storskalig produktion av fossilfritt flygbränsle i Östersund och att undersöka förutsättningarna för svensk produktion av biobränsle för flyg.

Under våren 2019 har sammanlagt 17 projekt fått stöd av Energimyndigheten på området hållbara biobränslen för flyg. Projekten ska dela på totalt cirka 52 miljoner kronor.

Ny utlysning öppen för företag, universitet, institut och andra aktörer

Energimyndigheten finansierar stöden genom regeringsuppdraget att främja hållbara biobränslen för flyg. Ytterligare en utlysning är öppen nu, den omfattar cirka 40 miljoner kronor. Ansökningar ska lämnas in senast den 12 september 2019. Utlysningen riktar sig till företag, universitet och högskolor, institut och andra aktörer som vill bidra till att utveckla nya lösningar.

Utlysning: Utveckla hållbara biobränslen för flyg

Utöver detta satsar Energimyndigheten drygt 120 miljoner kronor per år på biodrivmedelsforskning och innovation där det finns möjlighet att söka stöd i årliga utlysningar.

Uppdrag att främja hållbara biobränslen för flyg

Regeringen beslutade den 26 januari 2017 om en svensk flygstrategi (dnr N2017/00590/MRT). I strategin är en av prioriteringarna att flygets miljö- och klimatpåverkan ska minska. Biobränslen kan tillsammans med andra lösningar bidra till att minska utsläppen.

Energimyndigheten fick våren 2018 i uppdrag av regeringen att främja hållbara biobränslen för flyg. I uppdraget ingår att verka för att inrikesflyget ställer om till fossilfria drivmedel och för att även internationell bunkring, vid svenska flygplatser så långt det är möjligt, sker med förnybara drivmedel. För detta ändamål ska Energimyndigheten utlysa medel för att stödja forskning och utveckling av hållbara biobränslen för flyg. Energimyndigheten ska även inrätta ett innovationskluster som samlar hela värdekedjan och som tar fram en gemensam behovsanalys för att klara omställningen till fossilfrihet inom