Nya forskningsprojekt ska bidra till mer hållbart bränsle för flyg

Sex nya forskningsprojekt har fått stöd av Energimyndigheten för att utveckla hållbara bränslen för flyg. Bland projekten finns till exempel en utredning om storskalig produktion av fossilfritt flygbränsle i Östersund och att undersöka förutsättningarna för svensk produktion av biobränsle för flyg.

Under våren 2019 har sammanlagt 17 projekt fått stöd av Energimyndigheten på området hållbara biobränslen för flyg. Projekten ska dela på totalt cirka 52 miljoner kronor.

Ny utlysning öppen för företag, universitet, institut och andra aktörer

Energimyndigheten finansierar stöden genom regeringsuppdraget att främja hållbara biobränslen för flyg. Ytterligare en utlysning är öppen nu, den omfattar cirka 40 miljoner kronor. Ansökningar ska lämnas in senast den 12 september 2019. Utlysningen riktar sig till företag, universitet och högskolor, institut och andra aktörer som vill bidra till att utveckla nya lösningar.

Utlysning: Utveckla hållbara biobränslen för flyg

Utöver detta satsar Energimyndigheten drygt 120 miljoner kronor per år på biodrivmedelsforskning och innovation där det finns möjlighet att söka stöd i årliga utlysningar.

Uppdrag att främja hållbara biobränslen för flyg

Regeringen beslutade den 26 januari 2017 om en svensk flygstrategi (dnr N2017/00590/MRT). I strategin är en av prioriteringarna att flygets miljö- och klimatpåverkan ska minska. Biobränslen kan tillsammans med andra lösningar bidra till att minska utsläppen.

Energimyndigheten fick våren 2018 i uppdrag av regeringen att främja hållbara biobränslen för flyg. I uppdraget ingår att verka för att inrikesflyget ställer om till fossilfria drivmedel och för att även internationell bunkring, vid svenska flygplatser så långt det är möjligt, sker med förnybara drivmedel. För detta ändamål ska Energimyndigheten utlysa medel för att stödja forskning och utveckling av hållbara biobränslen för flyg. Energimyndigheten ska även inrätta ett innovationskluster som samlar hela värdekedjan och som tar fram en gemensam behovsanalys för att klara omställningen till fossilfrihet inom flyget.

Mer information:

Utlysning nr 1, nyhet

Utlysning nr 3

Läs mer om de beviljade projekten:

Storskalig Bio-elektro-flygbränsleproduktionsintegration vid kraftvärmeverk i Östersund, Sverige

Projektet avser en genomförbarhetsstudie för upprättandet av en produktionsanläggning för flyg-elektrobränsle vid ett befintligt kraftvärmeverk i Jämtland.

Projektledare: IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Övriga parter: Chalmers Tekniska Högskola, FGF Nordic Ekonomisk Förening, Jämtkraft AB och Lunds universitet

upGradering av Organosolv Lignin till JET BRÄNSLE

Syftet med projektet är att utveckla en process med högt utbyte som möjliggör uppgradering av organosolvlignin från skogsrester till ett högvärdigt biobaserat jetbränsle. Via hydrotermisk förvätskning (HTL) ska organosolvlignin depolymeriseras till en bioloja som sedan ska genomgå en katalytisk uppgradering till jetbränsle.

Projektledare: Luleå tekniska universitet

Övriga parter: Kiram AB och RISE Processum AB

Membranfiltrerat lignin för produktion av flygbränslekomponenter

Syftet med projektet är att undersöka användningen av lignin extraherat från ett massabruk via membranfiltrering för produktion av bioflygbränsle i ett oljeraffinaderi. Ligninoljeblandningar tas fram, uppgraderas genom vätebehandling och fraktioneras genom destillation för att få fram flygbränslekomponenter användbara direkt eller som inblandning i bioflygbränsle.

Projektledare: RISE Research Institutes of Sweden AB

Övriga parter: Lunds universitet och SunCarbon AB

Systemperspektiv på svensk produktion av biojetbränslen

Det övergripande syftet med projektet är att bidra med kunskap om hur produktionen av biojetbränslen kan utvecklas i Sverige med avseende på produktionsvägar, resurseffektivitet, klimatprestanda, ekonomiska förutsättningar och potentiella systemeffekter. Projektet fokuserar på fyra produktionstekniker: produktion av hydroprocessade estrar och fettsyror (HEFA) genom hydrogenering; förgasning följt av Fischer–Tropsch syntes (FT); hydrotermisk förvätskning (HTL) och pyrolys, utgående från inhemsk skogsbaserad råvara.

Projektledare: Lunds universitet

Spelplan för biojetbränslen – höghöjdseffekter, kol-, klimat- och kostnadseffektivitet

Detta projekt syftar till att ta fram ny kunskap och beslutsunderlag för att stödja långsiktiga prioriteringar för utvecklingen mot ett hållbart flyg avseende kommersiell introduktion av klimateffektiva bioflygbränslen. Projektet ska kartlägga befintlig och utveckla ny kunskap om utsläpp och klimatpåverkan av flyg avseende koldioxid och höghöjdseffekter vid användning av olika typer av jetbränslen med fokus på svenska förhållanden.

Projektledare: IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Övriga parter: Scandinavian Airlines System AB, SMHI och Swedavia AB

NordicJet - Teknikvalidering av nyckelsteg i process från ved till biojet

Projektet syftar till att validera kombinationen av delstegen etanol från ved och en icke vätgaskrävande katalys av etanolen till kolväten som kan användas som komponenter i bioflygbränsle. En existerande pilotanläggning för den katalytiska processen ska flyttas till Sverige och installeras i anslutning till processen för produktion av etanol från ved för att kunna validera funktionen med de råvaror som är aktuella i Norden och för att utveckla processen vidare mot flygbränsleproduktion.

Projektledare: RISE Processum AB

Övriga parter: SEKAB E-Technology AB och Vertimass LLC

Nyheter