Ökad energianvändning inom utrikes sjöfart

Utrikes sjöfart och luftfart stod för den största ökningen i energianvändning med knappt 4 TWh respektive knappt 1 TWh. Transportsektorns energianvändning för helåret 2017 finns nu publicerad som officiell statistik på Energimyndighetens webbplats.

Statistiken visar att energianvändningen inom transportsektorn ökade från 121 TWh 2016 till 126 TWh 2017. Bensinanvändningen inklusive låginblandad etanol minskade med drygt 1 TWh medan dieselanvändningen inklusive låginblandad biodiesel var oförändrad från 2016 till 2017.

Andel förnybart inom vägtrafiken växte från 20,6 procent 2016 till 23,1 procent 2017. Ökningen skedde som en konsekvens av en fortsatt stegring i användningen av biodieseln HVO som ökade med drygt 2 TWh.

Statistik för transportsektorns energianvändning 2017

Om statistiken

Energimyndigheten är ansvarig för den officiella statistiken inom ämnesområdet energi. Transportsektorns energianvändning är en årligt återkommande publikation som publiceras på en separat plattform. Det möjliggör för användaren att själv bygga tidsserier och välja den statistik användaren är intresserad av.