Plånboken styr hur du tankar bilen

Skattelättnader har påverkat hur du tankar din bil. Antalet tankningar av det förnybara drivmedlet E85 har nämligen fördubblats under 2018, jämfört med föregående år. Det bekräftar därmed Energimyndighetens tidigare rekommendationer att bibehålla skattenedsättningen eftersom det i slutändan är priset som avgör hur du som konsument tankar bilen.

Energimyndigheten har fått i uppdrag att utvärdera effekterna av skattelättnader för rena och höginblandade flytande biodrivmedel. Skattelättnaden har under många år varit betydelsefull för att öka användningen av förnybar energi i transportsektorn. Det här är dock första gången som Energimyndigheten utvärderar effekterna av skattelättnaderna.

Priset avgör hur du tankar

Energimyndigheten har analyserat prisutvecklingen för olika drivmedel över tid och kan konstatera att priset är avgörande för vad konsumenter väljer att tanka. Sedan den utökade skattenedsättningen för E85 år 2018 har flera bilägare valt att tanka förnybart, vilket minskar transportsektorns växthusgaspåverkan.

Enligt vår beräkning ökade tankningsgraden för E85 från 25 till 45 procent mellan 2017 och 2018. Det motsvarar drygt 25 000 ton minskade utsläpp av koldioxid, säger utredare Noak Westerberg på Energimyndigheten.

Utsläppen minskar trots ökat transportarbete

Även lastbilarna och kollektivtrafiken minskar sina utsläpp, trots att transportarbetet inom dessa sektorer har ökat. Anledningen är att skattenedsättningen möjliggjort en ökad användningen av biodrivmedel.

Innan sommaren 2019 avrapporterades kontrollstation om reduktionsplikten för bensin och diesel. Vi föreslog vi att Sverige ska bibehålla skattenedsättningen för rena och höginblandade flytande biodrivmedel. Slutsatserna från den här utvärderingen underbygger tidigare rekommendationer, säger Noak Westerberg.

5 snabba fakta

1. Sverige har som mål att ha 70 procent lägre utsläpp år 2030 jämfört med år 2010 från inrikes transporter (exklusive inrikes flyg).

2. Ett verktyg för att öka andelen biodrivmedel i bensin och diesel heter reduktionsplikt.

3. Reduktionsplikten kräver att drivmedelsleverantörer ska minska växthusgasutsläppen i bensin och diesel med hänsyn taget till ett l