Positiv minskning av klimatpåverkan i produktionen av elbilsbatterier

I en ny rapport har IVL Svenska Miljöinstitutet, på uppdrag av Energimyndigheten, studerat klimatutsläppen från tillverkningen av elbilsbatterier. Rapporten bygger på livscykelanalyser och nya data och är en uppdatering av rapporten från 2017.

Enligt de nya beräkningarna släpper tillverkningen av litiumjonbatterier i snitt ut någonstans mellan 61 - 106 kilo koldioxidekvivalenter per producerad kilowattimme batterikapacitet. Om data som är mindre transparenta tas med i beräkningarna blir det övre värdet högre; 146 kilo koldioxidekvivalenter per producerad kilowattimme. Det stora intervallet i utsläpp beror till stor del på produktionssätt av batterierna samt vilken typ av el som används vid tillverkningen av batterierna. Siffrorna för klimatutsläppen är lägre nu än de var i rapporten från 2017, då genomsnittet låg på 150 - 200 kilo koldioxidekvivalenter per kWh batterikapacitet.

Att utsläppen nu visar sig vara lägre beror bland annat på att batterifabrikerna har blivit större och kör på full produktion vilket gör att de blir mer effektiva per producerad enhet.

– Rapporten visar att batteriernas klimatavtryck är på väg ner men kan minskas ytterligare. Detta stödjer att elfordon är viktiga för att nå klimatmålen, säger Peter Kasche, programansvarig på Energimyndigheten.

Möjligheter att ytterligare minska batteriernas klimatpåverkan

  • Öka användandet av förnybar el i produktionen. Att använda förnybar el i dagens batteritillverkning är mindre vanligt, men detta bör kunna ändras i takt med ökade krav.
  • Minska behovet av nya råvaror i tillverkningen genom att öka andelen återvunna metaller ur uttjänta batterier.
  • Minska utsläppen från gruvbrytning och bearbetningen av grundråvarorna.

Energimyndigheten arbetar redan idag med att stödja utvecklingen av både effektivare gruvbrytning, via till exempel elektrifierade gruvmaskiner, och att en större del av batterierna ska kunna recirkuleras.

– Resultatet styrker att Sverige, som föregångsland och med stor andel förnybar el, har både kunskapen och möjligheten att etablera en storskalig europeisk försörjningskedja för batteritillverkning med både miljö- och klimatmässiga fördelar, säger Greger Ledung, sakkunnig på Energimyndigheten.

Rapporten finns att läsa här.

Nyheter