Redovisning av civilt försvar - ett robustare energisystem för hela hotskalan

Energimyndigheten ansvarar för att planera för en trygg energiförsörjning - även i händelse av krig. Varje år görs en redovisning av hur planeringsarbetet för civilt försvar fortskrider och vilka resultat som uppnåtts. Det är ett regeringsuppdrag från 2015.

Redovisning av civilt försvar lyfter fram att förutsättningarna för planering tydligt har förbättrats under 2018 - ny kunskap har tagits fram och resurser har tilldelats.


Utvecklingsbehov

Energimyndigheten framhåller också vissa utvecklingsbehov. För att kunna genomföra en  sammanhållen och samordnad planering anser Energimyndigheten att det finns behov av ett utvecklat sektorsansvar. Energimyndigheten föreslår även en energiberedskapslag för att samordnat inrikta och genomföra åtgärder och följa upp att förmåga finns inom energiberedskapsområdet.