Satsning på vätgaslager viktig pusselbit för fossilfri stålproduktion

Energimyndigheten har beslutat att stödja HYBRIT Development AB och ägarbolagen SSAB, LKAB och Vattenfall med 47,6 miljoner kronor för att bygga ett underjordiskt vätgaslager i pilotskala. Satsningen är en del i att förverkliga en fossilfri värdekedja för malm-järn-stål.

Energimyndigheten beviljar stödet till HYBRIT inom ramen för regeringens satsning Industriklivet. Satsningen syftar till att stödja industrins omställning till fossilfria utsläpp. Energimyndigheten har sedan 2016 stöttat HYBRIT med 599 miljoner kronor (innan det aktuella beslutet).

– Det är stora, komplexa och kostsamma tekniksprång som måste göras för klimatets skull, för att nå målet om nettonollutsläpp. Storskalig lagring av vätgas kommer att vara en viktig pusselbit för en fossilfri värdekedja för stålproduktion men också i ett framtida elsystem med ökande andel väderberoende förnybar kraft, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Pilotanläggning i Luleå

Projektet kommer att vidareutveckla teknik för vätgaslagring med inklädda bergrum under tryck. Vätgaslagret är tänkt att byggas i nära anslutning till den pilotanläggning för fossilfri stålproduktion som nu byggs i Luleå. Gemensamma tester kommer att genomföras där lagret integreras med stålproduktionen.

– Idag står järn- och stålindustrin för drygt 10 procent av koldioxidutsläppen i Sverige. Det vill ägarna bakom HYBRIT ändra på. Vi vill ta vårt ansvar och därför skapade vi HYBRIT-initiativet. Investeringen i ett lager för fossilfri vätgas är en viktig byggsten för att förverkliga vårt mål att nå en fossilfri järn- och ståltillverkning. Vi är väldigt glada och stolta att Energimyndigheten väljer att fortsätta stödja oss, säger Martin Pei, ordförande för HYBRIT Development AB och teknisk direktör på SSAB.

Vätgaslager och andra energilagringstekniker kommer bli viktiga för att öka flexibiliteten genom att flytta energi mellan sektorer, platser och olika tillfällen i tid och möjligheten att balansera elsystemet.

För mer information, kontakta

Klara Helstad, Energimyndigheten
Epost: klara.h...@energimyndigheten.se
Telefon 016-544 22 93

Anna Thorsell, Energimyndigheten
Epost: anna.th...@energimyndigheten.se,
Telefon: 016-544 20 48

Yvonne Edenholm Informationschef HYBRIT Development AB
Epost: yvonne.e...@hybrit.se
Telefon: 0722-465 765

 

Nyheter