Fossilfrihet i transportsektorn - nuläge

Nu publicerar Energimyndigheten en statusrapport för Samordningsuppdraget för omställning till fossilfrihet i transportsektorn, SOFT. Statusrapporten ger en bild av hur det går med arbetet inom SOFT och hur status är för de åtaganden och förslag som finns inom uppdraget. I rapporten beskrivs också arbetet och utmaningar framöver.

– Nästan hälften av aktiviteterna som finns i den strategiska planen är aktiva och 15 av de totalt 88 aktiviteterna är klara. Vissa aktiviteter kan vi myndigheter genomföra inom ramen för myndighetsinstruktioner och regleringsbrev, men vi hoppas att regeringen ökar takten med att ta sig an fler av de förslag som myndigheterna lade fram i den strategiska planen säger Susanne Lindmark, programledare för SOFT.

Syftet med statusrapporten är att beskriva arbetet med samordningsuppdraget efter att den strategiska planen avrapporterades i april 2017. Rapporten ger en bild av hur det går med genomförandet av den strategiska planen och hur status ser ut för de aktiviteter som presenterades där. Rapporten beskriver också arbetet framöver och kommande utmaningar under 2019.

Ladda ner Statusrapporten

Förslag och åtaganden

Aktiviteterna i den strategiska planen delas in i förslag och åtaganden. Av de 59 förslagen i planen är 7 klara och 20 aktiva. Förslagen är aktiviteter som kan beslutas av regeringen eller riksdag exempelvis utredningar, regeringsuppdrag, styrmedel och andra åtgärder. Av 29 åtaganden i planen är 8 klara och resten pågående. Åtaganden är insatser som de sex myndigheterna kan genomföra inom ramen för myndighetsinstruktioner och regleringsbrev.

Många av förslagen i den strategiska planen har lett till nya uppdrag och utredningar. Myndigheterna bedömer ungefär 40 procent av alla förslag som aktiverade. Generellt sett finns det dock mycket mer att göra utifrån förslagen i den strategiska planen och regeringen bör öka takten med att ta sig an fler av de förslag som myndigheterna lade fram i den strategiska planen. 

Arbetet med omställningen måste fortsätta

Samordningsuppdraget löper ut vid utgången av 2019 men utmaningarna med omställningen till fossilfrihet inom transportsektorn kommer finnas kvar efter det. Myndigheterna i samordningsuppdraget anser att det är viktig att fortsätta arbetet med omställningen av transportsektorn och ser stora vinster med att fortsätta arbeta tillsammans i frågan.

Om SOFT

Regeringen gav 2016 Energimyndigheten ett samordningsuppdrag att tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen ställa om transportsektorn till fossilfrihet. I det arbetet togs en strategisk plan för omställningen fram under våren 2017. Syftet med den strategiska planen är att bidra till målet om minst 70 procents minskning av växthusgasutsläppen från transportsektorn mellan 2010 och 2030 samt målet om klimatneutralitet senast 2045.