Stor efterfrågan på stöd till energi- och klimatomställning i offentlig sektor

Offentliga aktörer på lokal och regional nivå har fått stöd på 130 miljoner kronor för att driva på arbetet med energi- och klimatomställning. Stödet är fördelat på cirka 70 olika projekt med fokus på bland annat fysisk planering, hållbara transporter och offentlig upphandling. Gemensamt för projekten är att de ska stärka offentliga organisationers förmåga att integrera energi- och klimataspekter i det strategiska och långsiktiga arbetet.

Nu har alla projekt som beviljats stöd inom programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling för energiomställning och minskad klimatpåverkan fått sina beslut. Det innebär att närmare 70 projekt tillsammans har fått dela på cirka 130 miljoner kronor för projekt som pågår fram till och med år 2020.

– Det märks att det finns ett stort behov av extra stöd för att på fart på energi- och klimatarbetet i offentlig sektor, och det har varit en stor efterfrågan på stödet då vi totalt fått in cirka 130 ansökningar, säger Rebecka Marklund, handläggare på Energimyndigheten.

Stödet har kunnat sökas av offentliga aktörer på lokal och regional nivå, exempelvis kommuner, landsting, energikontor och länsstyrelser.

– Det är positivt att vi fått en så stor spridning av stödet. Ska vi lyckas minska utsläppen och nå de energi- och klimatpolitiska målen på kort tid räcker det inte att några få kommuner går i fronten. Vi måste även flytta den stora massan. Sverige har 290 kommuner och 21 län och regioner som alla har stor rådighet att genomföra åtgärder då de också har en nära dialog med både medborgare och företag, säger Rebecka Marklund, handläggare på Energimyndigheten.

Beviljade projekt

Energimyndigheten har beviljat stöd till projekt som ska främja ett mer transporteffektivt samhälle, exempelvis överflyttning till gång, cykel och kollektivtrafik, mer samordnade godstransporter och en minskad efterfrågan på transporter.

Dessutom har projekt som syftar till att stödja implementering av energi- och klimataspekter i bland annat fysisk planering, miljötillsyn och offentlig upphandling fått stöd.

Under 2018 beviljades 51 projekt stöd och under 2019 beviljades ytterligare 17 projekt stöd. Samtliga projekt pågår till och med 2020.

Gemensamt för samtliga projekt är att de ska utveckla organisationernas förmåga att integrera energi- och klimatfrågor i olika delar av verksamheten, även efter att projekttiden är slut.

Mer information

Mer information om programmet, vilka projekt och organisationer som beviljats stöd samt lärande exempel från tidigare etapper hittar du på: www.energimyndigheten.se/loreg

I nuläget finns inget beslut om en fortsättning av stödet.