Strömkraftverk hämtar energi från havens strömmar

Ett nytt strömkraftverk som producerar el från tidvatten- och havsströmmar blir verklighet. Energimyndigheten beviljar 12,5 miljoner kronor till miljöteknikbolaget Minesto som ska utveckla och demonstrera en ny modell av deras teknologi för havsenergi. Konceptet är särskilt anpassat för öar och andra avlägsna användare.

På öar och inom exempelvis vattenbruk används ofta diesel för elproduktion. Förutom att dieselgeneratorer ger stora utsläpp och höga elpriser så tar de liksom många andra kraftverk land i anspråk och påverkar landskapsbilden. Tidvatten är en förutsägbar resurs och havsströmmar kontinuerliga vilket gör att strömkraftverk kan minska behovet av energilagring från andra förnybara och väderberoende resurser.

Det är positivt att Elfelagid SEV, som är kraftproducent och eldistributör på Färöarna deltar i projektet. De har långsiktiga planer på tidvattenkraft och målet att Färöarna ska nå 100 procent förnybar elproduktion 2030. Det stärker projektets genomförbarhet och potential till en fortsatt satsning av tekniken, säger Susanne Karlsson, enhetschef på Energimyndigheten.

Hela pressmeddelandet finns att läsa på Minestos webbplats.

 

Om havsenergi i Sverige

Sverige ligger i framkant inom havsenergibranschen, även om våg- och tidvattenresurserna till största delen finns utanför Sveriges gränser. Sverige har världsledande forskning och bland de bästa utvecklingsbolagen inom havsenergi. Med forskningsstöd bidrar Energimyndigheten till kostnadseffektiva och miljömässigt hållbara svenskutvecklade havsenergikoncept som i sin tur bidrar till omställningen mot ett globalt hållbart energisystem.