Tillverkare och återförsäljare granskas extra i EU-gemensam marknadskontroll

Under de närmsta fyra åren kommer Energimyndigheten att utöva en särskilt riktad marknadskontroll på ett urval av energikrävande produkter. Satsningen är en del av EEPLIANT som är det största EU-finansierade marknadskontrollprojektet inom produkteffektivitet hittills.

Nu startar en tredje omgång av det EU-finansierade marknadskontrollprojektet EEPLIANT (Energy Efficiency ComPLIANT) där Energimyndigheten deltar för Sveriges räkning.

EEPLIANT etapp tre är den största samordnade marknadskontrollåtgärden inom EU någonsin, och syftar till att gemensamt skapa en europeisk marknad för mer energieffektiva produkter och att på ett effektivt sätt få bort produkter som inte uppfyller lagkraven.

Vid marknadskontrollen kontrolleras efterlevnaden av ekodesigndirektivet, och energimärkningsförordningen för de produkter som även har energimärkning.

Produkter som granskas

Under de kommande fyra åren kommer Energimyndigheten, liksom andra deltagande länders marknadskontrollsmyndigheter, att lägga ett särskilt fokus på granskning och provning av följande produkter:

– Utöver vår ordinarie marknadskontroll av produkter med ekodesign- och energimärkningskrav kommer vi att lägga ett extra fokus på produkterna inom projektet. Det betyder att tillverkare ska vara beredda på att Energimyndigheten kan kräva in teknisk dokumentation som styrker deklarerade uppgifter på energimärkningen och att produkterna uppfyller ekodesignkraven, säger Anders Hallberg på Energimyndigheten.

Inom projektet ingår även provningar av produkterna för att kontrollera efterlevnaden av respektive produkts ekodesign- och energimärkningskrav.

Energimyndigheten kommer även att granska hur återförsäljare, såväl fysiska butiker som butiker online, hanterar informationen om energimärkningen till sina kunder.

Produkterna i projektet väljs ut utifrån ett riskbaserat tillvägagångssätt vilket innebär att fokus läggs på produkter som bedöms ha en hög sannolikhet för bristande överensstämmelse.  

Resultat från tidigare etapper

Det första EEPLIANT-projektet hade fokus på LED-belysning och pannor och värmepumpar.

  • Av 141 provade LED-lampor klarade sig då bara 14 procent utan någon anmärkning, och cirka hälften hade bristande information om energimärkningen på lampförpackningen.
  • Provningarna av pannor och värmepumpar visade att alla provade modeller uppfyllde ställda ekodesignkrav. Däremot fallerade den tekniska dokumentationen som tillverkaren ska tillhandahålla hos samtliga modeller.

Den generella slutsatsen från projektet är att EU-gemensam marknadskontroll är kostnadseffektivt och bidrar till kunskapsöverföring från mer erfarna medlemsstater till de som inte har kommit lika långt i sin marknadskontroll. Den andra etappen av EEPLIANT närmar sig slutet och resultat och slutsatser kommer att presenteras i början av 2020.

Vad är ekodesign?

Ekodesigndirektivet sätter minimikrav på energiprestanda hos produkter och förbjuder de mest energi- och resurskrävande produkterna på EU-marknaden. Direktivet sätter allt oftare även krav på resurseffektivitet.
Läs mer om ekodesign här

Mer om EEPLIANT 3

Läs mer på om samtliga etapper inom projektet på: energimyndigheten.se/eepliant