Utsläppen från bensin och diesel ska halveras

Energimyndigheten har fått i uppdrag att utreda reduktionsplikten för bensin och diesel, bland annat vilka reduktionsnivåer som ska gälla fram till 2030. Den 10 maj håller vi en hearing för att redovisa vad vi har kommit fram till, en teaser inför slutredovisningen av uppdraget som sker den 4 juni.

Långsiktiga styrmedel

Reduktionsplikten kräver att drivmedelsleverantörer minskar växthusgasutsläppen från bensin och diesel genom att blanda in biodrivmedel. Plikten utgör en viktig del i att kunna nå målet om 70 procent minskade utsläpp från inrikes transporter till 2030.

– Det faktum att vi nu också anger nivåerna av utsläppsreduktion till 2030 innebär att vi äntligen får mer långsiktiga spelregler för biodrivmedel, säger Noak Westerberg, utredningsledare. Men för att investera i produktionskapacitet för biodrivmedel räcker det inte att veta vilka regler som gäller 10 år framåt. Därför föreslår Energimyndigheten också ett mer långsiktigt mål för 2045.

Når inte målet på egen hand

Reduktionsplikten ska bidra till att nå målet om 70 procent minskade växthusgasutsläpp från inrikes transporter (exklusive inrikes flyg och sjöfart) till 2030 jämfört med år 2010. Det kan tyckas självklart att reduktionsnivån ska vara just 70 procent till 2030, men riktigt så enkelt är det inte.

– Det finns andra saker som också kan påverka växthusgasutsläppen, exempelvis andelen elbilar, hur effektiva fordonen är och hur många som väljer att cykla, gå eller åka kollektivt som alternativ till bilen, säger Noak Westerberg. Därför har vi även räknat på hur utsläppen skulle påverkas av sådana faktorer och konstaterat att det är mer kostnadseffektivt att minska utsläppen genom att kombinera en ökad reduktionsplikt med andra åtgärder.

Så som reduktionsplikten är utformad idag skulle en reduktionsnivå på 26 procent för bensin och 59 procent för dieselbränsle kunna vara tillräcklig för att uppnå klimatmålet till 2030. Totalt sett innebär det en utsläppsreduktion med drygt 50 procent jämfört med om bensinen och dieseln hade varit helt fossila.

– Men det förutsätter att vi även har väl fungerande styrmedel för att öka försäljningen av elbilar och minska användningen av bil som transportmedel där det är möjligt, avslutar Noak Westerberg.