Välkomna klimatsatsningar i vårändringsbudgeten

Bland regeringens förslag i vårändringsbudgeten finns flera positiva besked inför Energimyndighetens fortsatta arbete med omställningen till ett hållbart energisystem. Inte minst satsningarna på stödet till solceller och Industriklivet - som nu också kommer att omfatta särskilda insatser för negativa utsläpp från industrin.

– Det här är viktiga besked från regeringen. Sverige står inför många utmaningar i arbetet med att nå de energipolitiska målen och att minska klimatutsläppen, och budgetsatsningarna visar att politiken ser vikten av långsiktigheten i arbetet, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

De föreslagna 300 miljoner kronorna till investeringsstödet till solceller innebär att fler kommer att kunna ta del av stödet. Att stödnivån sänks från 30 till 20 procent är helt i linje med Energimyndighetens tidigare rekommendationer, eftersom kostnaderna för solceller har sjunkit ordentligt och att marknaden är redo för den förändringen.

– Men eftersom det är många som vill söka stödet och köerna är långa, blir det också viktigt med långsiktiga besked om vad som händer med stödet efter år 2020, säger Susanne Karlsson, chef för Energimyndighetens enhet Hållbar el.

Fortsatt fokus på industrin

Satsningarna inom Industriklivet har redan fått stort genomslag i svensk industri. Det industrigemensamma initiativet Hybrit, där SSAB, LKAB och Vattenfall gemensamt driver ett utvecklingsprojekt för koldioxidfri ståltillverkning, har även fått stor internationell uppmärksamhet och visar stor potential för både utsläppsminskningar och exportfördelar.

Den föreslagna förstärkningen av Industriklivet med ytterligare 200 miljoner, och utökad bemyndiganderam för myndigheten, innebär att fler svenska företag kommer att våga satsa på utvecklingsprojekt som minskar de svenska utsläppen av växthusgaser. 100 miljoner kronor av de nya medlen till Industriklivet är vikta för en ny satsning på investeringsstöd för minusutsläpp från industrin. Investeringsstödet ska kunna användas för åtgärder som bidrar till negativa utsläpp, exempelvis investeringar i teknik för infångning och användning av biogen koldioxid.

– Det här kommer att öppna nya möjligheter för svenska företag, och det ska verkligen bli spännande att se vilka projekt som startas tack vare den här satsningen, säger Klara Helstad, chef för Energimyndighetens enhet Hållbar industri.

Vårändringsbudgeten kommer att beslutas av riksdagen senare under våren/sommaren.