Vi söker bolag med energiinnovationer till vår Cleantech Hub i New York

Nu är det möjligt att ansöka till Energimyndighetens Cleantech Hub i New York. Syftet med Cleantech Hub New York är att genom ett långsiktigt främjandearbete, hjälpa till att sprida svenska energiinnovationer på den amerikanska marknaden. Sista ansökningsdag är 2 december klockan 12.00.

Denna insats vänder sig till små- och medelstora företag inom grön energi, såsom till exempel förnybar energi, energieffektivisering, smarta elnät, energilagring, e-mobilitet och smarta byggnader.

Företagen som väljs ut förväntas vara beredda att göra en långsiktig satsning och att avsätta tid för sin marknadsintroduktion på den amerikanska marknaden.

Stöd till uttagna företag

Programmet väntas starta 21 januari 2020 med en introduktionsvecka på Cleantech Hub i New York. Under denna vecka kommer företagen att få möjlighet att träffa investerare, industriella partners och andra samarbetspartners.

Energimyndigheten bekostar hela programmet i Cleantech Hub NY. Resa och logi bekostas av de antagna bolagen. Totala värdet för programmet är 300 000 kronor. Antagna bolag erhåller 100 000 kronor per bolag som stöd för förberedande insatser för internationalisering. Resterande summa (200 000 kronor) utgörs av värdet av:

  • Kontorsplats i USA
  • Affärsutvecklare som bistår bolaget med potentiell etablering
  • Tillgång till ett nätverk som består av investerare, industriella partners, och andra aktörer
  • Stöd för att utveckla en marknadsplan för etablering i USA
  • AEF-Analys (Avoided Emission Framework). Potentialberäkning av klimateffekt utifrån energilösning.  

Krav för att få delta

För att företagen ska ha möjlighet att delta får de inte ha fått mer än 1,7 miljoner kronor de senaste tre åren, eller var yngre än fem år och innovativt*.

Mål med Cleantech Hub New York

  • Förbereda de utvalda svenska cleantech-företagen och dess innovationer för en internationell expansion
  • Genom strategiskt främjande och rådgivning öka möjligheterna för innovationerna att spridas
  • Exponera deltagande företag mot internationella investerare
  • Sammanföra företagen med potentiella strategiska partners och industriella partners

 

*Stöd till företag ges enligt förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet.När stöd lämnas i form av stöd av mindre betydelse gäller de villkor som anges i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 18.12.2013, s. 1).