51 miljoner ska stödja industrins energi- och klimatomställning

Energimyndigheten har beslutat att finansiera elva nya projekt som på sikt ska bidra både till nettonollutsläpp från industrins processer och till energi- och resurseffektiva produktionsprocesser. Projekten får dela på cirka 51 miljoner kronor inom ramen för Energimyndighetens satsning på industrins energi- och klimatomställning.

Utsläppen från industrins förbränning och processer har stor betydelse för de samlade utsläppen av växthusgaser i Sverige, vilket medför att industrin behöver ställa om de kommande årtiondena.

– Det finns en stor potential till energi- och resurseffektivisering och minskade växthusgasutsläpp inom industrin, som samtidigt bidrar till ökad konkurrenskraft genom lägre produktionskostnader och som därmed skapar utrymme för ökad lönsamhet, säger Jenny Köhler, forskningshandläggare vid Energimyndigheten.

De nu beslutade projekten omfattar totalt 18 företag, sex universitet och två institut. Projekten genomförs inom en rad olika branscher:

  • Fyra av projekten finns inom massa-och pappersindustrin, tre stycken handlar om energieffektivisering och ett om att tillverka kimrök från skogsråvara istället för från fossil råvara.
  • Verkstadsindustrin är representerad i ett projekt som ska utveckla energieffektivare ytbeläggningsprocesser av metallverktyg.
  • Inom livsmedelsindustrin återfinns ett projekt som handlar om att skapa en energieffektiv process för tillverkning av en vegetabiliskt baserad ost.
  • Fem av projekten handlar om att återvinna olika typer av material och skapa nya produkter, vilket bidrar till utvecklingen av en cirkulär ekonomi. De material som forskningsprojekten behandlar är kompositer, betong, aluminium, metallinnehållande plastavfall och textiler.

– Intresset för vår satsning på industrins energi- och klimatomställning är stort och i vår öppnar vi en ny utlysning och välkomnar alla som kan bidra till målen att söka stöd, säger Fredrik Backman, forskningshandläggare vid Energimyndigheten.

Bakgrund till satsningen på industrins omställning

Satsningen på industrins omställning ska hjälpa till att nå Sveriges energi- och klimatpolitiska mål.

Utsläppen från industrins förbränning och processer utgör idag omkring 30 procent av de samlade utsläppen av växthusgaser i Sverige, vilket innebär att en betydande omställning inom industrin kommer att behövas de kommande årtiondena. Den svenska industrins energianvändning utgör närmare 40 procent av landets energianvändning. Det finns en stor potential till energi- och resurseffektivisering inom industrin som samtidigt bidrar till ökad konkurrenskraft genom lägre produktionskostnader och som därmed skapar utrymme för ökad lönsamhet.

Läs mer om de beviljade projekten:

Hållbar kimrökstillverkning från svensk skogsråvara

Målet med projektet är att ersätta de fossila råvarorna med förnyelsebara produkter från skogen, samt att nyttja elektrobränslen (vätgas eller plasma) till upphettningen av processen, för att på så sätt bidra till hållbar produktion av kimrök. Den biobaserade värdekedjan jämförs sedan mot traditionell kimrökstillverkning utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Projektet har stor potential att bidra till tekniksprång för industrins omställning från fossilt till förnyelsebart.                          

Projektledare: RISE Energy Technology Center

Övriga parter: Metso Sweden, Norcarb Engineered Carbons, Orion Engineered Carbons GmbH

CICERONE - Interaktiva datorhjälpmedel för Raffinöroptimering

Målet med projektet är att undersöka hur man kan öka energieffektiviseringen vid framställning av mekanisk massa genom användandet av innovativ reglering i form av så kallade digitala tvillingar, vilket möjliggör energioptimering vid bibehållen produktion. Projektet har stor potential att kunna bidra till en stor minskning av energiförbrukning inom massaindustrin.  

Projektledare: Chalmers

Övriga parter: Stora Enso

Kromatfri kloratprocess II

Kloratbaserad blekning enligt ECF (Elemental Chlorine Free) metoden är idag den dominerande teknologin för blekning av kemisk massa i vid massabruk. Klorat produceras genom elektrolys av en saltlösning, där natriumdikromat är en viktig hjälpsubstans. I projektet ska alternativ till kromatet studeras. Projektet har hög energieffektiviserings potential, eftersom kromat kommer att förbjudas som katalysator och andra hittills föreslagna alternativa processer visar på en kraftigt ökad energianvändning.  

Projektledare: KTH

Övriga parter: Nouryon Pulp and Performance Chemicals

SuperBowl - 100 % biobaserad förpackningslösning för koldioxidsnål ekonomi

Projektets mål är att utveckla och kombinera ny innovativ teknik för resurseffektiv produktion av 3D-formade cellulosabaserade förpackningar med nya biobaserade möjligheter för barriärkemi. Målsättningen är att därigenom utveckla en teknik och materiallösning som uppnår tillräckliga barriäregenskaper för användning inom take-away segmentet. Projektet har stor potential att bidra till både hållbara produkter för livsmedelsindustrin och en hållbar produktionsprocess.  

Projektledare: The Loop Factory

Övriga parter: Duni, Duni Poland Sp z o.o. 

Miljövänliga vakuum-baserade processer för tillverkning av avancerade funktionella beläggningar

Projektet syftar till att utveckla nya miljöanpassade ytbeläggningsprocesser av metallverktyg som minskar energiförbrukningen med 30-50%. Processen ger en förbättrad processekonomi samt en process som kan anpassas för temperaturkänsliga underlag. Projektet är innovativt med potential för energieffektivisering inom ett område där teknikutvecklingen ytterligare kan förstärka svensk konkurrenskraft.  

Projektledare: Linköpings universitet

Övriga parter: Seco Tools

Klimatsmarta mjölkprotein för energieffektiv ostproduktion

Projektet syftar till att utveckla ett vegetabiliskt baserat produktionssystem för kasein som är huvudkomponent i ost. Produktionssystemet ska minska energianvändningen med mer än 30% och växthusgasutsläppen med mer än 80% per kg slutprodukt (ost) jämfört med det nuvarande mjölkbaserade produktionssystemet för ost, samtidigt som den svenska livsmedelsindustrin får en ny produkt. Projektet bedöms vara innovativt med ett tydligt nyhetsvärde och vars resultat bedöms kunna leda till en ny konsumentprodukt med tydlig miljöprofil.  

Projektledare: Chalmers

Övriga parter: Cirkulär, Lunds universitet

Resurseffektiv återvinning av kompositer via pyrolys i industriellt relevant skala

Syftet med projektet är att utvärdera hela kedjan från återvinning av uttjänta fiberförstärkta polymerer till produktion av nya fiberförstärkta polymerer från återvunna material i en industriell relevant skala. Projektets potential att öka energi- och resurseffektiviteten i produktionsprocesser och system är hög.  

Projektledare: RISE Energy Technology Center

Övriga parter: RISE SICOMP, Scandinavian Enviro Systems

Transformerande industriella processrester till hållbara byggprodukter

Syftet med doktorandprojektet är att utveckla en teknik som möjliggör omvandling av processrester från gruvdrift, stålindustri och byggnadsindustri till byggprodukter. Projektet har hög potential att bidra till en ökad energi- och resurseffektivisering i industrin, eftersom projektet ska utveckla metoder för att kunna använda restprodukter, som kan ersätta cement vid tillverkning av betongprodukter.  

Projektledare: Luleå tekniska universitet

Övriga parter: Referensgrupp och företag som tillhandahåller material Cementa, Prefabmästarna, Boliden, LKAB, SSAB, Skanska, Besab

Hållbart och Energieffektivt Gjutgods (HEeGg)

Projektet syftar till att utveckla metoder för att använda återvunnen aluminium för kostnadseffektiv tillverkning av komponenter. Verifieringstekniker kvalitetssäkrar den smälta metallen inför gjutning för att tillverka återvunna komponenter med hög och jämn kvalitet. Projektet har goda möjligheter att öka resurseffektiviteten genom att recirkulera aluminium och öka återvinningsgraden.  

Projektledare: Tekniska Högskolan i Jönköping

Övriga parter: AB Lundbergs Pressgjuteri, Bryne, Etac Supply Center, International Aluminium Casting Sweden, Volvo Personvagnar

Förbättrad återvinning av metallinnehållande plastavfall via katalytisk pyrolys

Projektet syftar till att förbättra återvinningen av metallinnehållande plastavfall till monoaromater och metallrester för industriella tillämpningar, genom att designa effektiva pyrolyssystem i satsvisa och kontinuerliga processer. Metallresterna kan återvinnas för industriella tillämpningar och monoaromater kan användas både till bränsle och som byggstenar i kemisk tillverkningsindustri. Projektet har potential att öka energi- och resurseffektiviteten i produktionsprocesser och system samt att minska utsläpp av växthusgaser.  

Projektledare: RISE Energy Technology Center

Övriga parter: KTH, RISE, Boliden Mineral

ShareTex – lump blir material

Målet med projektet är att utveckla och utvärdera en process för återvinning av textilavfall som dessutom fraktionerar råvaran baserat på fiberkvalitet. Cellulosafibrer av hög kvalitet återförs till textilsystemet som regenererad cellulosa och de fibrer som på grund av slitage och hydrolys har låg molekylvikt kan användas som råvara i produktion av olika monomerer för fiberproduktion. Genom att återföra material till konsumentsystemet kommer energibehovet i produktionsprocesserna att minska, samtidigt som ett avfalls- och miljöproblem hanteras.  

Projektledare: Lunds universitet

Övriga parter: LSCS Invest, RISE INNVENTIA, MoRe Research Örnsköldsvik, RISE