Energimyndigheten föreslår nya kontoavgifter för elcertifikat och ursprungsgarantier

Energimyndigheten vill införa kontoavgifter för både elcertifikat och ursprungsgarantier. För elcertifikatskonton rör det sig om en årsavgift på 200 kronor. Bakgrunden är en kraftig ökning av antalet nya anläggningar i systemen de senaste åren.

Den nya avgiften för elcertifikatkontot kommer, om regeringen fattar ett sådant beslut, att införas tidigast januari 2021. Årsavgiften ska tas ut i början av varje år och i de fall ett konto för elcertifikat öppnas under året tas årsavgiften ut i samband med att kontot öppnas. 

Samtidigt föreslår Energimyndigheten att lagringsavgiften sänks till 0,06 kronor per elcertifikat, en avgift som endast ska tas ut om den sammanlagt uppgår till minst 50 kr under avgiftsperioden (3 mån). Ingen ackumulering över tid kommer längre att ske. Beslut om avgifterna kommer att fattas av regeringen, troligen före årsskiftet.

Avgiftsändringar föreslås även för ursprungsgarantier

I hemställan till regeringen föreslår Energimyndigheten att en kontoavgift införs för alla producenter i systemet för ursprungsgarantier. Dessutom föreslår myndigheten att utfärdandeavgiften höjs och görs enhetlig för alla förekommande typer av ursprungsgarantier. De olika avgiftsnivåerna för ursprungsgarantier är ännu inte bestämda.

Enligt Energimyndighetens förslag ska avgiftsförändringarna för ursprungsgarantier införas senast 30 juni 2021.

Bakgrund

Energimyndighetens hemställan om ändrade avgifter för elcertifikat har remitterats i infrastrukturdepartementets promemoria om stoppregel. Samma månad (mars 2020) gav Energimyndigheten i en hemställan till regeringen förslag på ändrade avgifter också för ursprungsgarantier.

Bakgrunden till avgiftsförändringarna är dels att administrationen har ökat under de senaste åren, och dels kommande förändringar i IT-system (bland annat anpassning till nästa års lagändringar i och med det nya förnybartdirektivet REDII). Energimyndigheten har hittills kunnat hantera ökad administration genom att införa tekniska lösningar och förenklad hantering av inkomna ansökningar. 

Här hittar du dagens avgifter för elcertifikat och ursprungsgarantier.

Nyheter