Energimyndigheten sammanfattar året 2019

Energimyndigheten har lämnat årsredovisningen för 2019 till regeringen. Där lyfter generaldirektör Robert Andrén energisystemets roll för att vi ska kunna möta klimatutmaningen.

Att energin är viktig för ett modernt samhälle kan kännas självklart. Men för att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdssamhälle och nå målet om netto noll utsläpp år 2045 behöver vi kraftsamla.

 – Energins betydelse för samhället har varit tydlig i den svenska debatten under året som gått, både inom näringsliv och politik. Våra energisystem måste bli mer hållbara såväl nationellt som globalt för att möta klimatutmaningen, skriver Robert Andrén i årsredovisningens förord.

Energisektorn står för den i särklass största delen av de globala utsläpp som påverkar klimatet, omställningen av energisystemen måste accelerera kraftigt.

Resultat som bidrar till klimatomställningen

Sverige står för en promille av världens totala utsläpp av växthusgaser men kan bidra till en betydligt större del av klimatlösningarna. Energimyndighetens resultat ska bidra till att vi når dit.

Några av våra resultat från 2019 är följande:

  • En studie som visar att Sverige kan nå målet om ett 100 procent förnybart elsystem som är konkurrenskraftigt och ger försörjningstrygghet.
  • Ett underlag till regeringen om framtidens forskning.
  • 105 miljoner kronor fördelade via satsningen Energisteget till cirka 100 projekt för energieffektivisering i industriföretag.
  • Företag som fått affärsutvecklingsstöd från Energimyndigheten växer snabbare än jämförbara företag.
  • 3,65 miljoner enheter för utsläppsminskningar genom internationella klimatinsatser under 2019. Sedan start 2001 till och med årsskiftet 2019/2020 har internationella klimatprojekt åstadkommit utsläppsminskningsenheter motsvarande 25 miljoner ton koldioxidekvivalenter.
  • Stöd till HYBRIT genom satsningen Industriklivet på 47,6 miljoner kronor för ett vätgaslager i pilotskala. Den totala potentialen för hela HYBRIT-satsningen är att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med 10 procent.
  • Målet om 28,4 TWh förnybar produktion år 2020, inom den gemensamma elcertifikatmarknaden mellan Sverige och Norge, uppnåddes redan under sommaren 2019.

Detta och mycket mer kan du läsa om i årsredovisningen, där Energimyndigheten beskriver de viktigaste resultaten som vi har uppnått under året som gått.

> Ladda ner Energimyndighetens årsredovisning 2019