Energimyndigheten utlyser medel för kompetenscentrum

Nu satsar Energimyndigheten på att öka samverkan mellan den akademiska forskningen och näringslivet genom att utlysa medel för så kallade kompetenscentrum. En ökad samverkan ska leda till ökad relevans i energiforskningen och snabbare implementering av resultaten. Samtidigt utbildas en ny generation forskare med djupa kunskaper om energiomställningens utmaningar och möjligheter.

Energisystemet är under ständig förändring. Även kunskap och kompetens som kommer efterfrågas av aktörerna i framtidens energisystem håller på att förändras. Energimyndigheten planerar därför att efter sommaren år 2020 öppna en utlysning för att finansiera nya internationellt konkurrenskraftiga kompetenscentrum.

Syftet med kompetenscentrumsatsningen är att med långsiktiga satsningar bygga upp starka nätverk mellan akademi och näringsliv som möjliggör en direkt och effektiv överföring av forskningens resultat. Målet är att trygga näringslivets långsiktiga konkurrenskraft och bidra till kunskapsutveckling och kompetensförsörjning hos energisystemets aktörer. Satsningen ska också bidra till akademins möjligheter att bygga upp internationellt starka forskarmiljöer och vidareutveckla sin vetenskapliga excellens, relevans och attraktivitet.

Energimyndighetens kompetenscentrum ska präglas av en gemensam vision och strategisk idé. Den ska ta fasta på omställningsbehovet för att nå de energipolitiska målen och det klimatpolitiska målet att uppnå netto noll utsläpp av växthusgaser år 2045. Visionen och verksamheten ska också vägledas av Agenda 2030-principerna om en helhetssyn på hållbarhetsbegreppet som inkluderar såväl ekologisk, som ekonomisk och social hållbarhet. För att bidra till att lösa de utmaningar som samhället och energisektorn står inför behövs långsiktiga forsknings- och innovationssatsningar, samlad kompetens och samarbeten mellan aktörer med olika perspektiv. Utmaningarna kan inte enbart lösas med teknik utan lösningarna handlar även om samspelet mellan dem och människorna och systemen där de används. Forskningen bör därför också innehålla tvärvetenskapliga ansatser med god förståelse för interaktioner och beroenden inom energisystemet och inkludera alla tre dimensioner av hållbarhet.

Utlysningen beräknas öppna efter sommaren år 2020 och då