Industriklivet fortsätter främja industrins omställning

Industribranschen har visat ett stort intresse för att göra insatser att ställa om till nettonollutsläpp. Under 2020 har Energimyndigheten beviljat drygt 219 miljoner kronor till 30 projekt. Sammanlagt sedan starten 2018 så har Industriklivet beviljat drygt 911 miljoner kronor till olika projekt.

Det är ett fortsatt högt söktryck till programmet vilket visar på ett stort intresse och engagemang hos aktörerna inom branschen.

– Kvalitén på ansökningarna blir även bättre och bättre och alltmer träffsäkra mot målen för Industriklivet att minska de processrelaterade utsläppen av växthusgaser i industrin eller uppnå negativa utsläpp, säger Anna Thorsell, forskningshandläggare på Energimyndigheten.

Projekt inom branscher med stora processrelaterade utsläpp

De utsläppsintensiva branscherna järn och stål, raffinaderi och kemi, mineral samt övrig metall stod tillsammans för 84 procent av industrins totala fossila växthusgasutsläpp under 2018.

Ett exempel inom mineralindustrin är Cementa AB, som tillsammans med bland annat SMA Mineral AB, har fått stöd för att fortsätta arbeta för koldioxidfri, elektrifierad cementproduktion. Projektet ska utvärdera cement i dess slutprodukt betong och därmed flytta fram ett steg i värdekedjan.

Projekt för avskiljning, transport och lagring av koldioxid

Inom programmet finns även flera projekt som syftar till att effektivisera och därmed minska kostnaderna för avskiljning, transport och lagring av koldioxid – Carbon Capture and Storage (CCS), av antingen biogent ursprung (bio-CCS) eller fossilt.

– Vi ser en bredd i de inkomna ansökningarna, som täcker hela CCS-kedjan från infångning till lagring, allt från forskning till studier inför potentiella etableringar. Vi ser också intressanta branschöverskridande projekt inom CCS, säger Aiko Nakano Hylander forskningshandläggare på Energimyndigheten.

Några exempel:

Stockholm Exergi har nyligen fått stöd för att uppföra en utökad testanläggning för att avskilja koldioxid av biogent ursprung, i syfte att optimera och ta beslut om en fullskalig anläggning för bio-CCS. Den nya anläggningen kommer att öka andelen avskild koldioxid och ligga närmare verkliga förhållanden. En fullskalig anläggning har potential att bidra med negativa utsläpp om 800 000 ton koldioxid per år.

Tre genomförbarhetsstudier som fått stöd syftar till att stödja processen för att implementera bio-CCS, både inom el- och värmesektorn och massa- och pappersindustrin. Bland annat ska Mälarenergi AB ta fram ett beslutsunderlag för en realistisk och resurseffektiv investering i en CCS-anläggning vid sitt kraftvärmeverk, med potential att avskilja ca 700 000 ton koldioxid per år.

Om industriklivet

Industriklivet syftar till att stödja industrin att minska sina processrelaterade utsläpp av växthusgaser samt till att uppnå negativa utsläpp för att nå de klimatpolitiska målen. Inom Industriklivet kan stöd ges till forskning, genomförbarhetsstudier, pilot- och demonstrationsprojekt och investeringar. Satsningen Industriklivet startade 2018 och är planerad att fortsätta till 2040. För 2020 omfattar Industriklivet 600 miljoner kronor. Energimyndigheten fick i december 2017 i uppdrag att ansvara för genomförandet.

Beviljade projekt under 2020

Inom branscher med stora processrelaterade utsläpp

• CemZero – Koldioxidfria produkter med elektrifierad tillverkning – reaktivitet hos cementklinker med sekundära tillsatsmaterial

• HYBRIT Demonstrationsanläggning för vätgasbaserad direktreduktion – Genomförbarhetsstudie

• Minskning av processrelaterade gasutsläpp från stålindustrin och produktion av värdefulla kemikalier via gasfermentering

• Utveckling av biokol-briketter for hållbar kupolugn (Bio4Cupola)

• Direktreduktion av legeringar

• Radiobaserad kalcineringsbestämning vid tillverkning av cement och bränd kalk

• CemZero – direktavskiljning av koldioxid från kalcinering av karbonatbaserade råmaterial vid produktion av cementklinker och bränd kalk

• Testbädd för integrerad, effektiv, CO2-fritt gruvbrytningssystem för samverkande svensk basindustri

• Transformativ omställning mot nettonegativautsläpp inom svensk raffinaderi- och kemiindustri

• Detaljerad analys state-of-the-art industriell elektrolys - fallstudie

För avskiljning, transport och lagring/användning av koldioxid

• Reducera processrelaterad koldioxid från kemisk industri

• Infrastruktur för transport och mellanlagring av infångad koldioxid – en effektiv distributionskedja

• Processutveckling av karbonatiseringbaserad CCS med alkaliskarika material

• Utveckling av kostnadseffektiva koldioxidadsorbenter från lågvärdiga polymerer

• Produktion av metanol från koldioxid och restströmmar - fas 2

• Radikala minskningar av industriella emissioner genom katalytisk hydrogenering av CO2 till olefiner

Bidra till negativa utsläpp

• AI assisterad koldioxidinfångning i biomassabaserade kraftvärmeverk

• Bio-CCS från biogasanläggningar

• Energiutvärdering av koldioxidinfångningstekniker i ett svenskt sulfatmassabruk

• Färdplan för BECCS i fjärrvärmesektorn i Sverige

• Genomförandestudie bioCCS på Igelstaverket

• Genomförbarhetsstudie av CCS vid Mälarenergis kraftvärmeverk i Västerås

• Kostnadseffektiv infångning av CO2 från svensk kraftvärmeproduktion

• Negativa utsläpp med DAC för Sverige

• Nya absorptionslösningsmedel för BECCS-processer

• Nytt 2D material för infångning och förvaring av koldioxid ur förbränningsgas

• Nyttjande av industriell bi-produkt för ett effektivt geologiskt BECCS (INSURANCE)

• Omvända auktioner för negativa utsläpp i teori och praktik

• Oxyfuelförbränning av svartlut i svenska sodapannor

• Utvidgade tester av BECCS genom HPC vid kraftvärmeverk