KORRIGERAD: Om elstatistiken mars månad

Nu finns preliminär statistik om elproduktion och elanvändningen i Sverige för mars månad tillgängligt.

Statistiken för mars månad har blivit reviderad då ett fel i statistiken har upptäckts. Dessvärre har det inkommit bristfälligt underlag till undersökningen, vilket i sin tur påverkade statistiken för elproduktion och elanvändning. Därmed är nedanstående slutsatser ej korrekta. Reviderad och ny statistik finns här. 

Preliminär statistik visar att elproduktionen låg stabilt på 15,7 TWh för mars månad jämfört med samma månad 2019. Skillnaden är dock att Sverige producerar mycket mer vindkraft, som har ökat med 25 procent jämfört med samma månad förra året. Kärnkraftsproduktionen och elproduktion med konventionell värme har däremot minskat i jämförelsen.

Export av el till utlandet ökar med nästan 19 procent jämfört med mars månad under 2019 vilket inneburit en export av 3,7 TWh för månaden.

Elanvändningen sjönk med 5 procent under mars

Den totala elanvändningen inom landet (inklusive förluster) sjönk med 5 procent (till 12,6 TWh) jämfört med mars 2019. Sänkningen bedöms bero på covid-19 pandemin där statistiken visar en stor minskning inom kategorin bostäder och service med mera med 9 procent jämfört med samma månad förra året.

Delar av servicesektorn så som hotell, restauranger och flygplatser med mera har stängt ner alternativt dragit ner på sin verksamhet, vilket bedöms påverka elförbrukningen i den här sektorn.

Kategorin för industrin som innehåller all tillverkningsindustri och mineralutvinning, SNI 05-33, har ingen märkbar påverkan. Detta beror på att vissa industrier minskar i elanvändning, medan andra industrier ökar sin elanvändning under marsmånad jämfört med 2019.

Förändringar inom kategorierna el-, gas-, värme- och vattenverk och stamnätsförluster är procentuellt stora jämfört med samma månad 2019, men utgör en liten del av den totala elanvändningen och därav kan man inte dra några större slutsatser.

Resultatet baseras på preliminär elstatistik som publiceras på följande webbsida hos SCB: https://www.scb.se/en0108.