Kunskap om klimatförändringarnas påverkan ska göra vattenkraften mer hållbar

För att elproduktionen från vattenkraften ska bli långsiktigt hållbar behöver den vidareutvecklas och bli mer flexibel. System- och miljörelaterad forskning är central, och därför får nu sex forskningsprojekt finansiering med sammanlagt cirka 21 miljoner kronor från Energimyndighetens program Hållbar Vattenkraft, HåVa.

Vattenkraften är den enskilt största förnybara elproduktionsresursen i Sverige och den spelar också i ökande utsträckning en nyckelroll som reglerkraft i elsystemet. För att på bästa sätt vidareutveckla och rusta den svenska vattenkraften för framtidens behov finns forskningsprogrammet HåVa.

– Vi är glada att så många bra projekt sökt stöd inom HåVa:s senaste utlysning Utveckla framtidens hållbara vattenkraft. I och med ett högt söktryck och många bra ansökningar har vi därför beviljat något fler projekt än vi ursprungligen planerat, säger Linn Sjöström, programansvarig forskningshandläggare.

Ett av de sex beviljade projekten handlar om att öka kunskapen om klimatförändringarnas inverkan på vattenkraftens produktions- och reglerförmåga. Dessutom ska man inom projektet undersöka hur förändrade förutsättningar för vattenkraften kan komma att påverka den långsiktiga utvecklingen av Sveriges elsystem och hur detta i sin tur ställer nya krav på vattenkraften.

Ett annat projekt syftar till att ta fram ett enkelt analysverktyg för var i vattendragen det finns bäst förutsättningar för att utföra miljöåtgärder utan produktionspåverkan. Det ska ske genom att studera fallhöjdens betydelse i restaureringsarbetet och med det framtagna verktyget ska man kunna analysera var i vattendragsnätverken det finns bäst förutsättningar att restaurera ekosystem med hög strömhastighet.

– Projekten som nu beviljats stöd inom HåVa´s tredje utlysning ska bidra till att elproduktionen från vattenkraften blir långsiktigt hållbar och mer flexibel, säger Fredrik Brändström, programansvarig forskningshandläggare.

 

Om HåVa

Programmet Hållbar Vattenkraft, HåVa, syftar till att bidra till omställningen mot ett hållbart och förnybart energisystem genom forskning om och utveckling inom vattenkraft, med fokus på system- och miljörelaterade frågor. Programmet drivs av Energimyndigheten och omfattar totalt 106 miljoner kronor, fördelat över åren 2018 till och med 2024.

De prioriterade insatserna inom programmet kan delas in efter tre olika integrerade utmaningsområden:

  • Vattenkraften som säker och effektiv energiresurs
  • Vattenkraften som en reglerande resurs
  • Vattenkraftens miljöpåverkan

Fler tillfällen att söka stöd

Programmet har årliga utlysningar och nästa utlysning är tänkt att öppna under kvartal fyra 2020. Alla utlysningar publiceras på Energimyndighetens webbplats. Prenumerera gärna på Energimyndighetens utlysningar. 


Nyheter