Kvartalsrapport nr 2 för den gemensamma elcertifikatmarknaden

Sedan den gemensamma elcertifikatmarknaden startade 2012, har anläggningar med en normalårsproduktion motsvarande 39 TWh tagits i drift och godkänts för elcertifikat. Av detta är 27,1 TWh driftsatt i Sverige och 11,9 TWh är driftsatt i Norge. Det framgår i kvartalsrapport nr 2 2020 för den gemensamma elcertifikatmarknaden.

Produktionen från dessa anläggningar ingår i det gemensamma målet om 28,4 TWh ny förnybar elproduktion till 2020, samt i Sveriges mål om ytterligare 18 TWh till 2030. Totalt är ytterligare 23,1 TWh under byggnation per 1 juli 2020, med 13,3 TWh i Sverige och 9,8 TWh i Norge. För Norge presenteras enbart antal anläggningar som har planerat drifttagningsdatum innan utgången av 2021. Utöver detta finns fler projekt inom förnybar el i Sverige där investeringsbeslut har tagits. Dessa projekt omfattar en beräknad normalårsproduktion på 4,9 TWh.

Energimyndighetens och NVE:s (Norges Vassdrags og- Energidirektorat) gemensamma kvartalsrapport innehåller bland annat information om godkända anläggningar i Sverige och Norge, och ger en översikt över marknadspriser, behållning av elcertifikat, kvotpliktig elanvändning och antal utfärdade elcertifikat.

Ladda ner och läs kvartalsrapporten för elcertifikatmarknaden kvartal 2 2020 här. På samma sida hittar du en lista med planerade projekt i Sverige som uppdateras kvartalsvis.

NVE publicerar även uppdateringar för planerade projekt för varje kvartal baserat på deras beviljande av nätkoncession. Sammanställningarna hittar ni här.

NVE och Energimyndigheten arbetar kontinuerligt med att förbättra informationen till elcertifikatmarknaden. Energimyndigheten tar gärna emot återkoppling och inspel som kan förbättra rapporten. Skicka din kommentar till elcert...@energimyndigheten.se

Du kanske också vill läsa

Statistik och marknadsinformation om elcertifikat