Lagrådsremissen Elcertifikat – stoppregel och kontrollstation 2019

Idag har den svenska regeringen överlämnat lagrådsremissen Elcertifikat – stoppregel och kontrollstation 2019 till Lagrådet.

Läs lagrådsremissen på regeringskansliets webbplats.

Vad är en lagrådsrådsremiss?

En lagrådsremiss är ett utkast till lag som den svenska regeringen lämnar till Lagrådet för granskning. Lagrådet granskar bland annat att förslaget inte strider mot någon lag. Regeringen bearbetar därefter förslaget utifrån Lagrådets eventuella synpunkter och lämnar det sedan som en proposition till riksdagen.